Organizacja wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni w czołowych europejskich uczelniach zagranicznych w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” PO WER / Organization of study visits for the management and administrative staff of Polish universities to the leading European foreign universities as part of the OP KED “Leaders in university management” project

3 lipca 2019

Znak postępowania: BDG.WZP.2711.8.2019.7.JP

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://mnisw.ezamawiajacy.pl/ zwanej dalej Platformą.

Dostęp do dokumentacji oraz złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ odbywa się za pośrednictwem Platformy, nie wymaga założenia konta  i zalogowania na Platformie.

Dokumentacja niniejszego zamówienia została opublikowana przez Zamawiającego na Platformie. Wykonawca, aby zapoznać się z dokumentami zamówienia:

  1. przed upływem terminu składania ofert: w sekcji menu Lista ogłoszeń o postępowaniach w podsekcji Aktualne, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w jego link przechodząc do obszaru postępowania. Następnie z zakładki Dokumenty zamówienia Wykonawca ma możliwość pobrania wszystkich dokumentów w formie skompresowanej (zaznaczając wszystkie lub wybrane załączniki) lub każdego dokumentu odrębnie;
  2. po upływie terminu składania ofert: w sekcji menu Lista ogłoszeń o postępowaniach w podsekcji Archiwalne, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w jego link przechodząc do obszaru postępowania.

Do przystąpienia do postępowania (w tym złożenia oferty) wymagane jest zalogowanie się Wykonawcy na Platformie, które następuje poprzez aplikację Marketplanet OnePlace – wystarczające jest utworzenie bezpłatnego konta użytkownika w wersji BASIC. Powyższe wymaga zapoznania się i akceptacji dotyczących Regulaminu i informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyrażenia zgód na otrzymywanie ofert i informacji handlowych. Instrukcja składania oferty przez Wykonawcę dostępna jest w sekcji „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem https://mnisw.ezamawiajacy.pl.

UWAGA: Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 24 godzin w dni robocze -  Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestracje w procesie złożenia oferty wraz z załącznikami w postaci elektronicznej.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

 

July 3, 2019

Identification of the procedure: BDG.WZP.2711.8.2019.7.JP

This procedure is carried out through the procurement Platform accessed at the address https://mnisw.ezamawiajacy.pl/ hereinafter referred to as the Platform.

Access to the documentation and submission request for clarification of the ToR performed via the procurement platform, without the need to create an account and log in the Platform.

 

The documentation of the present contract has been published by the Contracting Authority on the Platform. The Contractor, in order to access the contract’s documents:

  1. Before the deadline of submitting tenders: in the menu section List of procurement notices in the sub-section Current, searches for the subject procurement and clicks its link, passing on to the area of the procurement. Then, from the tab Contract’s Documents, the Contractor has the possibility to download all the documents in a compressed form (checking all or selected appendices) or each document separately,
  2. After the deadline of submitting tenders: in the menu section List of procurement notices in the sub-section Archive, searches for the subject procurement and clicks its link, passing on to the area of the procurement.

In order to enter the procurement (including submitting the tender), the Contractor is required to log in the Platform, which is performed via the application Marketplanet OnePlace – it is sufficient to create a free user’s account in the BASIC version. To create the account, it is required to read and accept the Rules and information concerning personal data processing and give consent to receive offers and commercial information. The instructions for submitting a tender by the Contractor are available in the section “Regulations and procedures of the procurement process” at the address https://mnisw.ezamawiajacy.pl

Note: The registration of the Contractor lasts up to 24 hours on working days – The Contracting Authority advises the Contractor to consider the time necessary for registration in the process of submitting the tender with appendices in electronic form.

Additional information connected to the proces of registration and other technical aspects of the Platform may be obtained daily from Monday to Friday (excluding days statutorily free from work) between 9 a.m. and 5 p.m.:

Podmiot udostępniający informacje:
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Joanna Petryka
Data wytworzenia informacji:
2019-10-30
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Joanna Petryka (2019-07-03 16:23:00)
Utworzenie:
Joanna Petryka (2019-10-30 14:58:27)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików