Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”

Logo PO IR, flaga Polski, logo Unii Europejskiej i napis EFRR

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 kwietnia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „TOP100 Innowatorzy Gospodarki (M. P. 2018, poz. 345) ogłasza się konkurs na finansowanie zadań w zakresie wzmocnienia kompetencji pracowników przedsiębiorców lub osób współpracujących z tymi przedsiębiorcami, poprzez ich udział w stażach zagranicznych w ramach ww. programu.

I. Przedmiot konkursu

 1. Celem programu pod nazwą „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”, zwanego dalej „programem”, jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Realizacja programu powinna przyczynić się do zwiększenia wpływu osiągnięć naukowych na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
 2. Przedmiotem programu jest wzmocnienie kompetencji pracowników przedsiębiorców lub osób współpracujących z tymi przedsiębiorcami, zwanymi dalej „stażystami”, poprzez ich udział w stażach zagranicznych w jednostkach naukowych lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników. Staże te powinny umożliwiać stażystom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi, w charakterze członków zespołów do spraw wdrożenia, w instytucjach przyjmujących, zgodnie z zasadą „learning by doing”, w celu nabycia:
  1. wiedzy z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i wdrażania wyników prac B+R w obszarach takich jak: marketing i zarządzanie, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołu, analiza strategiczna i finansowa, w szczególności analizowanie potencjału rynkowego i licencyjna wycena technologii;
  2. umiejętności w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i wdrażania wyników prac B+R oraz umiejętności związanych z realizacją interdyscyplinarnych projektów badawczych i pracą w interdyscyplinarnych zespołach badawczych;
  3. wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i wdrażania wyników prac B+R.
 3. Celem staży zagranicznych będzie wykorzystanie przez stażystów po powrocie do kraju wiedzy i umiejętności, o których mowa w ust. 2, w szczególności przy:
  1. przygotowywaniu propozycji adaptacji dobrych praktyk, o których mowa w ust. 2 pkt 3, poznanych w trakcie staży na grunt polskich przedsiębiorców i jednostek naukowych;
  2. przygotowywaniu wniosków w ramach programów Horyzont 2020, EUREKA lub innych programów międzynarodowych lub krajowych obejmujących swoim zakresem zarządzanie badaniami naukowymi i wdrażanie wyników prac B+R;
  3. prowadzeniu interdyscyplinarnych projektów badawczych i w pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych.
 4. Staże zagraniczne mogą odbywać się na poziomie:
  1. podstawowym – obejmującym rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji.
  2. zaawansowanym – obejmującym rozwój określonych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji; skierowanie na staż na tym poziomie powinno być poprzedzone fazą przygotowawczą obejmującą w szczególności: wyznaczenie mentora w instytucji przyjmującej i nawiązanie z nim kontaktu przez stażystę w celu ustalenia indywidualnych potrzeb szkoleniowych, przygotowanie programu stażu, uczestnictwo w szkoleniu z zakresu podstawowej wiedzy odnoszącej się do obowiązujących w kraju odbywania stażu: systemu zarządzania badaniami naukowymi, zasad i warunków współpracy przedsiębiorców z naukowcami oraz komercjalizacji wyników prac B+R). 
 5. Staże zagraniczne na poziomie:
  1. podstawowym – mogą trwać nie dłużej niż 2 miesiące,
  2. zaawansowanym – mogą trwać dłużej niż 2 miesiące, ale nie dłużej niż 6 miesięcy.
 6. Miejsce realizacji stażu zagranicznego samodzielnie określa przedsiębiorca delegujący stażystę, zwany dalej „grantobiorcą”.
 7. Grantobiorca wyznacza do udziału w stażu stażystę:
  1. posiadającego stopień lub tytuł naukowy albo status uczestnika studiów doktoranckich;
  2. będącego jego pracownikiem albo zatrudnionego na podstawie umowy
   o charakterze cywilnoprawnym, innej niż umowa zlecenia lub umowa o dzieło, wskazującej na trwałą współpracę stron;
  3. posiadającego znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.

II. Warunki udziału w konkursie

 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) (posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi):
  1. będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego;
  2. współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.
 2. Grantobiorca może wyznaczyć do udziału w stażu więcej niż jednego stażystę.
 3. Realizacja zadań w ramach programu nie może trwać dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 4. Grantobiorca może złożyć w okresie realizacji programu dowolną liczbę wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach programu, zwanych dalej „wnioskami”, z zachowaniem warunków dotyczących kumulacji pomocy de minimis określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 5. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym do dnia 31 października 2020 r. albo do wyczerpania środków na realizację programu.
 6. We wniosku grantobiorca jest zobowiązany do wskazania zbieżności stażu z obszarami Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, których aktualny wykaz jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem: https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-inteligentne-specjalizacje/ lub http://smart.gov.pl/.

III. Tryb przeprowadzenia konkursu

 1. Wniosek podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania grantobiorcy należy złożyć, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 r. poz. 570), doręczonego za pomocą:
  1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek powinno być dokonane przy użyciu tzw. profilu zaufanego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego; dane powinny być wprowadzone zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod adresem: http://www.bip.nauka.gov.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza/

   lub
  2. e-nośnika (nośnika elektronicznego) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek powinno być dokonane wyłącznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego; nośnik należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Top100 Innowatorzy Gospodarki”).
 2. Ocena wniosków następuje na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 3. Ocena formalna wniosku następuje w terminie do 21 dni roboczych od dnia wpływu wniosku. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, do grantobiorcy zostanie wysłana informacja o uchybieniach formalnych oraz możliwości poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. W przypadku nieuzupełnienia uchybień formalnych, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
 4. Wnioski spełniające wymagania formalne będą kierowane do oceny merytorycznej przeprowadzanej przez powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, zespół doradczy, o którym mowa w art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), zwany dalej „zespołem”.
 5. W terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia przekazania zespołowi wniosku, przewodniczący zespołu zwołuje jego posiedzenie, na którym zespół uzgodni ocenę tego wniosku. Wyniki dokonanej oceny zespół przedstawi Ministrowi wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania złożonego wniosku do finansowania i określeniem proponowanej kwoty dofinansowania.
 6. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 3, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań w ramach programu.
 7. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych Grantobiorca może zwrócić się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia negatywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań w ramach programu.

IV. Warunki przyznania finansowania i rozliczania środków finansowych przyznawanych w ramach programu

 1. Na realizację zadań w ramach programu będą przyznawane środki finansowe na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
 2. Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 15 319 000 zł.
 3. Dofinansowanie obejmuje wydatki kwalifikowalne dla działania 4.4 PO IR określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie pomocy de minimisw ramach programów lub przedsięwzięć (Dz. U. poz. 436), do których należą:
  1. koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację stażu objętego wsparciem;
  2. koszty stypendiów wypłaconych stażystom;
  3. koszty udziału w szkoleniach i konferencjach oraz koszty organizacji szkoleń, konferencji, paneli ekspertów, staży i spotkań związanych z tematyką stażu;
  4. koszty opracowań, wydawnictw, zakupu usług informatycznych oraz zbiorów informacji (bazy danych, dostęp do źródeł informacji, profesjonalne opracowania);
  5. koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych związanych z realizacją stażu, osób bezpośrednio zaangażowanych w jego realizację;
  6. koszty udziału w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych w ramach wystaw, targów.
 4. W przypadku istnienia stosunku zależności pomiędzy grantobiorcą a instytucją przyjmującą rozumianej jako powiązanie zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), koszty stażu, o których mowa w ust. 3 pkt 3, uznawane są jako niekwalifikowane.
 5. Jako kwalifikowane mogą zostać uznane wydatki ponoszone przez grantobiorcę od dnia ogłoszenia programu.
 6. Wysokość dofinansowania w ramach udzielonego wsparcia wynosi:
  1. 50% kosztów kwalifikowanych w odniesieniu do stażu na poziomie podstawowym, jednakże nie więcej niż 120 tys. zł na stażystę;
  2. 80% kosztów kwalifikowanych w odniesieniu do stażu na poziomie zaawansowanym, jednakże nie więcej niż 350 tys. zł na stażystę.
 7. Intensywność udzielonego wsparcia, o którym mowa w ust. 6, ulega zwiększeniu o 20 punktów procentowych w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców w odniesieniu do stażu na poziomie:
  1. podstawowym nie więcej niż do kwoty 168 tys. zł na stażystę;
  2. zaawansowanym nie więcej niż do kwoty 437,5 tys. zł na stażystę.
 8. Grantobiorca ma obowiązek zapewnić wkład własny na poziomie proporcjonalnym do udzielonej pomocy de minimis w ramach programu (w formie pieniężnej lub niepieniężnej). Formy wkładu niepieniężnego muszą być zgodne z formami określonymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zależności od typu stażu.
 9. Środki finansowe przyznane w ramach programu są przekazywane Grantobiorcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia zadań w ramach programu, zwanej dalej „umową”, której wzór określa załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 10. Grantobiorca jest zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach programu oraz przygotowanego
  w drodze negocjacji projektu umowy, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra 3 podpisane egzemplarze umowy. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i z przyznanych środków finansowych.
 11.  Grantobiorca jest zobowiązany do złożenia raportu rocznego i/lub końcowego z realizacji zadań w ramach programu, składającego się z części merytorycznej i finansowej, których wzory określa załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 12. Wraz z raportem końcowym grantobiorca przedkłada:
  1. zaświadczenie instytucji przyjmującej o zakresie zrealizowanego programu stażu;
  2. sporządzoną przez instytucję przyjmującą analizę podniesienia kompetencji stażysty w wyniku odbytego stażu;
  3. propozycje adaptacji na gruncie przedsiębiorstwa grantobiorcy dobrych praktyk
   w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i wdrażania wyników prac B+R poznanych przez stażystę w trakcie stażu.
 13. Ocena raportów, o których mowa w ust. 11, jest dokonywana w zakresie finansowym przez właściwą komórkę urzędu obsługującego Ministra zaś w zakresie merytorycznym – przez zespół doradczy Ministra, o którym mowa w art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).
 14. Na podstawie oceny raportu końcowego Minister dokonuje rozliczenia udziału
  w programie.
 15. Minister może dokonywać kontroli realizacji zadań oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych na zadania realizowane w ramach programu.
 16. Minister zastrzega sobie prawo dokonywania ewaluacji realizacji umowy oraz jej rezultatów w trakcie jej realizacji oraz w okresie 5 lat od jej zakończenia.

V. Złożenie wniosku oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w konkursie oraz trybu przeprowadzenia konkursu.

VI. Bliższe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresem e-mail: top100@mnisw.gov.pl.

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych w projektach współfinansowanych z PO IR

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w projektach współfinansowanych z PO IR jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
 • przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
 • dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach PO IR,
 • przetwarzane w systemie wdrażania dane osobowe należą do zbioru Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO IR, beneficjentom oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji/podmiotów działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Wiktor Kozłowski
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-12-18
Data udostępnienia w BIP:
2018-06-07
Data ostatniej aktualizacji:
2018-06-07
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-06-07 08:12:40)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-06-07 08:16:42)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-09-19 08:52:19)
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-02-20 17:47:02)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-04-24 11:52:50)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-06-17 11:34:36)
Utworzenie:
Ewelina Szaranik-Tyszczuk (2019-09-24 12:19:09)
Utworzenie:
Ewelina Szaranik-Tyszczuk (2019-09-24 12:26:56)
Utworzenie:
Ewelina Szaranik-Tyszczuk (2019-09-24 14:23:04)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-10-16 15:38:17)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-10-31 15:22:55)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-10-31 15:33:58)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-11-04 10:16:03)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-12-18 11:08:37)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików