Konkurs na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów
w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 2018 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (M.P. z 2018 r. poz. 478), zwanego dalej „przedsięwzięciem”, ogłasza się konkurs na finansowanie projektów.

1. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie badań naukowych i analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni obejmującego działania służące:

 1. podniesieniu międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej uczelni, w tym przez zwiększenie:
  1. liczby publikacji w czasopismach naukowych lub w materiałach konferencyjnych, o wysokich wskaźnikach cytowań w poszczególnych dyscyplinach naukowych,
  2. liczby patentów na wynalazki udzielonych w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) albo w procedurze zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty),
  3. uzyskiwanych środków finansowych przyznawanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe na realizację projektów badawczych
   – w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych o dużym potencjale wzrostu, w których uczelnia planuje rozwijać działalność naukową, zwanych dalej „priorytetowymi obszarami badawczymi”;
 2. wzmocnieniu współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych;
 3. podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, w tym mając na uwadze potrzebę skutecznego konkurowania o przyciągnięcie najzdolniejszych kandydatów na studia, także z zagranicy;
 4. przygotowaniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni;
 5. podniesieniu jakości zarządzania uczelnią, w tym wprowadzeniu zmian organizacyjnych, mając na uwadze potrzebę podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.

2. Warunki udziału w konkursie

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są uczelnie akademickie, w których w dniu upływu terminu składania wniosków w konkursie:

 1. co najmniej:
  1. połowa jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach nauki lub sztuki, albo
  2. 2/3 jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki;
 2. żadna jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki nie posiada kategorii naukowej C;
 3. żaden kierunek studiów nie posiada negatywnej oceny programowej.

3. Sposób i termin składania wniosków

 1. Procedura oceny odbywa się na podstawie prawidłowo złożonego i kompletnego wniosku. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Nabór wniosków trwa od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.
 3. Minister zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru wniosków lub przedłużenia jego trwania.
 4. Wniosek należy złożyć z dopiskiem: przedsięwzięcie „Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza”:
  1. w formie papierowej (w 1 egzemplarzu):
   1. przesłać na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, lub
   2. złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub
  2. przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.
 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).
 6. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w pkt 3.2, nie będą rozpatrywane.

4. Procedura oceny wniosku − ocena formalna i merytoryczna

 1. Ocena wniosków jest dokonywana w dwóch etapach obejmujących, ocenę formalną i ocenę merytoryczną.
 2. Ocena formalna wniosku polega na weryfikacji kompletności, poprawności rachunkowej i spełniania wymogów określonych w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 2018 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, zwanym dalej „komunikatem” oraz w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w pkt. 4.2, stwierdzone zostają uchybienia, wniosek zwracany jest do uczelni wraz z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji i pouczeniem, że ich nieusunięcie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 4. Do oceny merytorycznej są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
 5. Ocena merytoryczna wniosku polega na merytorycznej weryfikacji wniosku i rekomendacji co do zasadności udzielenia wsparcia w ramach przedsięwzięcia we wnioskowanej kwocie. Ocena merytoryczna jest dokonywana przez zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwany dalej „Zespołem”.
 6. Zespół dokonuje oceny wniosków w oparciu o kryteria określone w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz uwzględniając zgodność celów projektu, określonych we wniosku z celami określonymi w komunikacie.
 7. Zespół przedkłada Ministrowi opinię o wniosku, stanowiącą rekomendację do wydania decyzji o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych.
 8. Zespół może rekomendować Ministrowi przyznanie wsparcia finansowego w wysokości niższej niż wnioskowana. W przypadku propozycji zmniejszenia wnioskowanej kwoty środków, Zespół przedstawia uzasadnienie.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra.
 10. Złożenie wniosku w ramach konkursu oznacza przyjęcie określonych w niniejszym ogłoszeniu zasad postępowania związanych z naborem i oceną wniosków, a także warunków dotyczących realizacji i finansowania projektu oraz rozliczania przyznanych środków finansowych.

5. Tryb finansowania projektów

 1. Przedsięwzięcie obejmuje finansowanie przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2019 r.
 2. Minister przyznaje środki finansowe w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Środki finansowe są przekazywane uczelni na podstawie umowy zawartej między Ministrem a uczelnią określającej warunki jej realizacji i finansowania oraz rozliczania przyznanych środków finansowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 4. Uczelnia w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji przekazuje do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 egzemplarze projektu umowy podpisane przez rektora. Za dzień przekazania projektu umowy uznaje się dzień nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
 5. Nieprzekazanie projektu umowy w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z przyznanego finansowania. W takim przypadku Minister stwierdza wygaśnięcie decyzji przyznającej środki finansowe.
 6. Za prawidłową realizację projektu, prawidłowe wydatkowanie przyznanych środków oraz ich rozliczenie odpowiada uczelnia, która otrzymała wsparcie.
 7. Założone rezultaty projektu muszą zostać osiągnięte do końca jego realizacji, jednak nie później niż do 31 maja 2019 r.
 8. Uczelnia jest obowiązana do złożenia Ministrowi raportu końcowego z realizacji projektu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia. Raport końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu w sposób wskazany w pkt 3.4.
 9. Koszty pośrednie finansowane ze środków finansowych na naukę nie mogą przekroczyć 10% faktycznie poniesionych kosztów realizacji projektu ogółem, finansowanych ze środków na naukę.
 10. W ramach realizacji projektu nie można finansować inwestycji budowlanych, prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów.
 11. Uczelnia, która otrzymała wsparcie zobowiązana jest do zamieszczenia logotypu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu na materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz publikacjach związanych z projektem.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, e-mail: pytania.SD-UB@nauka.gov.pl.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Roman Wilkoszewski
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-05-28
Data udostępnienia w BIP:
2018-05-22
Data ostatniej aktualizacji:
2018-05-22
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-05-22 08:33:00)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-05-28 07:44:49)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików