Otwarty nabór na członka Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze, lata 2021-2024

Nabór przeznaczony jest dla nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie dziedziny nauki lub sztuki i posiadających co najmniej stopień doktora.

Do obowiązków członków Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze należy prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli akademickich, w tym uczestniczenie w posiedzeniach i rozprawach dyscyplinarnych.

Kadencja Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze trwa 4 lata i rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2021 r.

Zgłoszenia przyjmujemy:

  • bezpośrednio od osób zainteresowanych – należy wypełnić Kwestionariusz kandydata na funkcję członka Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze 2021–2024 oraz Załącznik nr 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, po uprzednim zapoznaniu się z Załącznikiem nr 2a Klauzula informacyjna dla osób, które samodzielnie podały swoje dane osobowe;
  • od podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz organizacji działających na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki – należy wypełnić Kwestionariusz kandydata na funkcję członka Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze 2021–2024, do którego dołączyć należy Załącznik nr 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, podpisany przez zgłaszanego kandydata, po uprzednim zapoznaniu się z Załącznikiem nr 2b klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe zostały przekazane przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz organizacje działające na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki.

Zgłoszenia należy składać do dnia 13 listopada 2020 r., w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministra lub w tradycyjnej papierowej formie na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa

z dopiskiem „Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze”.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików