Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia „Dane satelitarne programu Copernicus”

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
o naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia „Dane satelitarne programu Copernicus”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Dane satelitarne programu Copernicus (M. P. poz.979) ogłasza się nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia.

 1. Celem naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia jest wyłonienie krajowego operatora danych satelitarnych, zwanego dalej „operatorem”, którego zadaniem będzie zapewnienie dostępu do danych satelitarnych z konstelacji satelitów Sentinel i misji współpracujących w ramach programu Copernicus udostępnianych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Europejską Organizację Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT).
 2. Wnioski w ramach naboru mogą składać jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e i pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.). Finansowania w ramach przedsięwzięcia nie będą mogli otrzymać wnioskodawcy, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 3. Wymagania niezbędne do pełnienia funkcji operatora:
  1. posiadanie odpowiedniej infrastruktury zapewniającej możliwość odbioru danych satelitarnych z Europejskiej Agencji Kosmicznej i Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych i zapewnienia dostępu do nich zainteresowanym podmiotom oraz dystrybuowanie ich do zainteresowanych podmiotów, w tym:
   1. możliwość odbioru danych przez system satelitarny EUMETCast oraz przez internet za pomocą systemu API,
   2. posiadanie anteny o średnicy minimum 3,8 m,
   3. posiadanie łącza internetowego o przepustowości nie mniejszej niż 100 Mb/s;
  2. doświadczenie we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną lub Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych w zakresie odbioru danych i ich przetwarzania;
  3. dostęp do infrastruktury informatycznej zapewniającej możliwość dystrybuowania danych i prowadzenia archiwum.
 4. Wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia, wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP albo na e-nośniku doręczonym na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2017 r. (decyduje data urzędowego potwierdzenia przedłożenia wniosku, wydawanego automatycznie przez system ePUAP albo data stempla pocztowego, w przypadku przekazania wniosku na elektronicznym nośniku danych drogą pocztową). Przy składaniu wniosku przez ePUAP niezbędne jest opatrzenie wniosku podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku składania wniosku na e-nośniku niezbędne jest uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 5. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o zasadach finansowania nauki, wraz z wnioskiem zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
  1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy;
  3. oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;
  4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 6. Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem ukazania się ogłoszenia.
 7. Operator pełni swoją funkcję do końca 2019 roku. Minister właściwy do spraw nauki ma prawo odwołać operatora z końcem roku kalendarzowego, zachowując trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy.
 8. W ramach przedsięwzięcia mogą być finansowane koszty związane z zapewnieniem przez operatora zainteresowanym podmiotom dostępu do danych satelitarnych oraz ich dystrybucją, prowadzenia archiwum tych danych, a także dostosowania posiadanej infrastruktury do wymagań technicznych Europejskiej Agencji kosmicznej w wysokości nie większej niż roczny koszt obsługi dystrybucji.
 9. Maksymalna wysokość finansowania wynosi 150 000 zł w roku 2017 i 100 000 zł rocznie w latach 2018 i 2019.
 10. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcom z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 4 nie będą rozpatrywane.
 11. Ocena wniosków jest dokonywana w dwóch etapach:
  1. ocena formalna polegająca na weryfikacji kompletności wniosku i poprawności rachunkowej;
  2. ocena merytoryczna polegająca na ocenie spełniania wymogów określonych w komunikacie o ustanowieniu przedsięwzięcia oraz w niniejszym ogłoszeniu.
 12. Złożenie wniosku w ramach naboru oznacza przyjęcie określonych w niniejszym ogłoszeniu zasad postępowania i oceny wniosków.
 13. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie oceny dokonanej przez powołany przez siebie zespół do oceny złożonych wniosków, podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych.
 14. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia przekazywane są na podstawie umowy określającej warunki finansowania oraz rozliczania przyznanych środków finansowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 15. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia złożyć w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt umowy. Niedotrzymanie terminu uważa się za rezygnację z przyznanego finansowania i w takim przypadku Minister stwierdza wygaśnięcie decyzji przyznającej środki finansowe.
 16. Wnioskodawca, który otrzymał środki w ramach przedsięwzięcia, jest obowiązany do złożenia Ministrowi raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia. Raport końcowy w wersji papierowej składa się w dwóch egzemplarzach, w terminie 60 dni od dnia otrzymania środków finansowych.
 17. Informacje o naborze wniosków można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52 92 257 lub 0-693 061 487.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Beata Mikołajek-Zielińska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-11-03
Data udostępnienia w BIP:
2017-10-31
Data ostatniej aktualizacji:
2017-10-31
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-10-31 11:07:28)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-10-31 12:24:21)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-10-31 12:25:45)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-11-02 11:19:33)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-11-03 15:24:22)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików