Ogłoszenie o naborze ofert w celu realizacji zlecenia zadania: „Wzrost mocy obliczeniowej OPI PIB wraz z poprawą dostępu użytkowników do systemów teleinformatycznych prowadzonych dla MNiSW”

14 czerwca 2019 r.

W ramach ogłoszenia o naborze ofert w celu realizacji zlecenia Zadania wpłynęły 3 oferty:

  1. Politechnika Gdańska, CI TASK, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
  2. Politechnika Wrocławska, WCSS, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
  3. ICHB PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul.Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

Oferty zostały ocenione formalnie przez Departament Innowacji i Rozwoju, a następnie przekazane do oceny merytorycznej Zespołowi doradczemu (dalej: „Zespół”), powołanemu Zarządzeniem Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: „Minister”) z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Podczas posiedzenia w dniu 5 czerwca 2019 r. Zespół sporządził listę rankingową ocenianych ofert z wyszczególnieniem przyznanej punktacji za każde kryterium oceny wniosków oraz podaniem łącznej punktacji dla każdej z ofert.

W wyniku dokonanej oceny merytorycznej Zespół zarekomendował zlecenie realizacji Zadania wszystkim 3 oferentom, na co wyraził zgodę Minister w dniu 11 czerwca 2019 r.

Minister zapewnia odpowiednie środki na realizację zadania objętego naborem ofert. Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy pomiędzy Ministrem a oferentem, m.in. określającej szczegółowe warunki finansowania, realizacji oraz rozliczenia zadania.


23 kwietnia 2019 r.

Oferentów spełniających wymagania podane w ogłoszeniu zapraszamy w dniu 29 kwietnia 2019 r. do siedziby MNiSW na ul. Hożej 20 w Warszawie do sali nr 150 na godz. 13.30 celem spotkania, podczas którego będzie można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące warunków świadczenia usługi.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików