Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie”

Na podstawie §13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. 2015, poz. 2047) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom.

 1. Przedmiot naboru wniosków
  1.1. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
  1.2. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
  1.3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych jest podpisanie umowy na realizację projektu o którym mowa w pkt 1.2 przed dniem złożenia wniosku.
 2. Adresaci konkursu
  2.1. O przyznanie środków finansowych w ramach konkursu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz.1620), z wyłączeniem podmiotów, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.
  2.2. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programu Euratom, po podpisaniu umowy na realizację projektu, niezależnie od terminu jej podpisania i etapu realizacji projektu.
  2.3. Podmioty, o których mowa w pkt 2.1 mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach wszystkich priorytetów i celów szczegółowych programów Horyzont 2020 oraz programu Euratom, z wyłączeniem projektów w ramach instrumentu „Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions”.
 3. Zakres i zasady finansowania
  3.1. Na finansowanie konkursu w 2016 r. przeznaczona jest kwota 40,2 mln zł.
  3.2. Środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń, o których mowa w § 13 ust. 3 rozporządzenia, przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych:
  1) 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 000 000 euro,
  2) 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 000 000 euro
  – oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.
  3.3. Finansowanie otrzymane w ramach konkursu nie może być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu realizowanego w programie Horyzont 2020 i programie Euratom.
  3.4. Środki finansowe za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” i programie Euratom są przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów niezależnie od formy zatrudnienia w jednostce oraz charakteru pracy przy realizacji projektu.
  3.5. Beneficjent musi posiadać wewnętrzny regulamin wynagradzania uwzględniający udział w projektach programu Horyzont 2020 i programu Euratom.
 4. Sposób i termin składania wniosku.
  4.1. Wniosek sporządza się według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.
  4.2. Do wniosku należy załączyć kopię umowy potwierdzającej udział wnioskodawcy w projekcie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 lub programu Euratom oraz wykaz uczestników współrealizujących projekt.
  4.3. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania zwanym dalej „OSF”, na stronie osf.opi.org.pl. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
  4.4. Dodatkowo informacje określone w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia, wydrukowane z systemu OSF, należy przesłać:
  - w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra,
  - albo w postaci papierowej, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, w jednym egzemplarzu, na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dopiskiem na kopercie: „Premia na Horyzoncie”.
  4.5. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej lub osoba przez niego upoważniona.
  4.6. Złożenie wniosku oznacza przyjęcie zasad postępowania i oceny wniosków określonych w niniejszym ogłoszeniu.
  4.7. Nabór wniosków przeprowadzany jest w sposób ciągły od dnia ogłoszenia naboru. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub przedłużenia jego trwania oraz do zmiany treści ogłoszenia w zakresie drobnych zmian redakcyjnych lub technicznych niewpływających na merytoryczny zakres ogłoszenia, w trakcie trwania naboru wniosków.
 5. Sposób i kryteria oceny wniosków
  5.1. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań, wzywa się wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  5.2. Wniosek o finansowanie podlega ocenie zespołu, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy. Ocena wniosku zawiera propozycję przyznania finansowania w wysokości zgodnej z pkt 3.2 lub odmowy przyznania środków finansowych wraz z uzasadnieniem.
  5.3. Przy przyznawaniu środków finansowych uwzględnia się kryteria, o których mowa w art. 13b ust. 1 ustawy, oraz:
  1) rolę wnioskodawcy w projekcie (koordynator projektu, jednostka naukowa, w której realizowany jest grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych, lub partner w realizowanym projekcie, strona trzecia powiązana z beneficjentem projektu);
  2) wysokość finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę.
 6. Przyznanie i przekazanie środków finansowych
  6.1. Minister wydaje decyzję o finansowaniu wniosku w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne.
  6.2. Środki finansowe są przekazywane na podstawie umowy określającej warunki jej realizacji, finansowania i rozliczania przyznanych środków finansowych.
  6.3. Środki finansowe mogą być przekazywane jednorazowo lub w ratach, z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów nierozliczonych płatność ostatniej raty, stanowiącej 10 % wartości finansowania przyznanego w ramach niniejszego konkursu, nastąpi po przekazaniu płatności końcowej przez Komisję Europejską lub właściwy organ finansujący, potwierdzającej rozliczenie projektu, o którym mowa w pkt 1.2.
  Sposób przekazywania i rozliczania środków jest określony w umowie, w zależności od etapu realizacji projektu, którego ma dotyczyć dofinansowanie.
  6.4. Umowa określa warunki zwrotu w całości lub w części środków finansowych, o których mowa w § 13 ust. 3 rozporządzenia, w przypadku nienależytego wykonania umowy lub niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania tych środków oraz w przypadku rezygnacji przez wnioskodawcę z realizacji projektu lub konieczności zwrotu środków finansowych do Komisji Europejskiej lub właściwego organu finansującego.
  6.5. Wypełniony wzór umowy wnioskodawca przesyła do urzędu obsługującego ministra w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji przyznającej środki finansowe. Nieprzesłanie projektu umowy w wymaganym terminie uznaje się za rezygnację z przyznanego finansowania.
  6.6. Wnioskodawca może wystąpić do ministra z uzasadnionym wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy, w tym zmianę wysokości przyznanych środków finansowych. Do wniosku dołącza się projekt aneksu do umowy. Wniosek o zmianę warunków realizacji zadań, wynikający z decyzji gremium międzynarodowego, może być złożony w każdym czasie w okresie obowiązywania umowy.
 7. Rozliczanie przyznanych środków
  7.1. Wnioskodawca składa raporty roczne i raport końcowy, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra albo w postaci papierowej.
  7.2. Raport roczny składa się do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym wnioskodawcy zostały przekazane środki finansowe.
  7.3. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie raporty kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia raportu niespełniającego tych wymagań, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
  7.4. Raporty z wykorzystania środków finansowych na współpracę naukową z zagranicą są oceniane przez zespół.
  7.5. Przy ocenie raportów, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się kryteria określone w art. 13d ust. 3 ustawy.
  7.6. Minister, na podstawie oceny raportu rocznego dokonanej przez zespół, rozstrzyga o:
  1) kontynuacji finansowania;
  2) wstrzymaniu lub zmniejszeniu finansowania przez uchylenie lub zmianę decyzji lub umowy;
  3) nieprzyjęciu raportu i odstąpieniu od umowy lub finansowania zadań, z ewentualnym wezwaniem do zwrotu części albo całości przekazanych środków finansowych.
  7.7. Wnioskodawca, w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizowanych zadań, składa raport końcowy, uwzględniający rozliczenie całości przekazanych środków, o których mowa w § 13 ust. 3 rozporządzenia.
  7.8. Minister, na podstawie oceny raportu końcowego dokonanej przez zespół, uznaje zadania określone w umowie za:
  1) wykonane;
  2) wykonane nienależycie lub niewykonane, z wezwaniem do zwrotu przekazanych środków finansowych na warunkach określonych w umowie.

Kontakt:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Departament Innowacji i Rozwoju

e-mail: premianahoryzoncie@nauka.gov.pl

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Maria Łepeta
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-03-11
Data udostępnienia w BIP:
2016-03-14
Data ostatniej aktualizacji:
2016-03-11
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-03-11 14:54:20)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików