Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”

Loga PO WER, MNiSW i Unii Europejskiej

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Przedmiot postępowania

  1. Przedmiotem postępowania jest zamówienie usługi nauczania lub kształcenia przyszłych kadr naukowych, celem której jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach i/lub konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów i/lub konferencji międzynarodowych, będących przedmiotem oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.
  2. Projekt pozakonkursowy zakłada udział minimum 100 wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach i/lub konferencjach, co powinno skutkować zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości. Rezultatem projektu będą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach naukowych.
  3. Wartość alokacji przewidzianej na nabór ofert, w ramach której zostaną sfinansowane wybrane projekty dotyczące studentów lub zespołów studentów, wynosi 9 492 000,00 zł.
  4. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30 września 2018 r.
  5. Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:
   1. 80 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
   2. 320 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.
 2. Warunki udziału w postępowaniu

  1. O przyznanie środków finansowych w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student/studenci tworzący zespół (w przypadku oferty dotyczącej zespołu studentów o charakterze międzyuczelnianym, w ofercie należy wskazać uczelnię odpowiedzialną za jej złożenie i za realizację projektu).
  2. W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
   1. jest studentem uczelni, która składa ofertę (w przypadku oferty dotyczącej zespołu studentów o charakterze międzyuczelnianym, w ofercie należy wskazać uczelnię odpowiedzialną za jej złożenie i za realizację projektu);
   2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem studenta o poziomie znajomości języka obcego przez lektora lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie);
   3. posiada opinię opiekuna merytorycznego projektu lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.
  3. W ofercie złożonej na obowiązującym formularzu (załącznik nr 1) uczelnia wskazuje wybitnie uzdolnionego studenta lub zespół studentów oraz opiekuna merytorycznego projektu.
  4. Do złożonej oferty należy dołączyć:
   1. pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni i podpisania oferty;
   2. kosztorys projektu przygotowany na wzorze MNiSW (załącznik nr 2);
   3. CV studenta zawierające informacje o jego działalności naukowej wraz z oświadczeniem studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem oceny ofert, udzielania dofinansowania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w tym w celu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”;
   4. dokument potwierdzający znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem studenta o poziomie znajomości języka obcego przez lektora lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie);
   5. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku studentów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w wyborze w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
  5. Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r., w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), doręczonego za pomocą:
   1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (adres skrytki ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno być dokonane przy użyciu tzw. profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
   2. e-nośnika (nośnika elektronicznego) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno być dokonane wyłącznie przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nośnik należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”).
  6. Do rozpatrzenia będą kierowane wyłącznie oferty spełniające wymagania formalne. Ocena formalna ofert zostanie przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert w ramach naboru. W przypadku, gdy oferta nie spełni wymagań formalnych, do składającego ofertę zostanie wysłana informacja o uchybieniach formalnych oraz możliwości uzupełnienia oferty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. W przypadku nieuzupełnienia uchybień formalnych, oferta zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
  7. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w ust. 5, nie będą rozpatrywane.
 3. Tryb przeprowadzenia postępowania

  1. Oferty spełniające wymagania formalne zostaną skierowane do oceny merytorycznej.
  2. Przy ocenie merytorycznej ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
   1. plan i rodzaj aktywności, uwzględniony w ofercie;
   2. zasadność i racjonalność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu.
  3. Kryterium dodatkowym przy ocenie merytorycznej będą osiągnięcia naukowe studenta:
   1. nagrody i wyróżnienia w konkursach/zawodach/konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w dziedzinie nauki związanej z tematem projektu;
   2. udział w projektach badawczych;
   3. publikacje naukowe w recenzowanych i nierecenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (autorstwo lub współautorstwo);
   4. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego; zgłoszenia patentów;
   5. wystąpienia na konferencjach naukowych;
   6. inne osiągnięcia (np. artystyczne, sportowe);
   7. opinia opiekuna merytorycznego projektu lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności studenta;
   8. potencjał uczelni w zakresie opieki dydaktycznej nad wybitnymi studentami.
  4. Oceny merytorycznej ofert według kryteriów określonych w ust. 2 i 3 dokonają eksperci, będący członkami Zespołu Oceniającego.
  5. W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania ofert do oceny merytorycznej, eksperci, o których mowa w ust. 4, przedstawią Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego listę ofert rekomendowanych do finansowania wraz z określeniem proponowanego dofinansowania.
  6. W oparciu o listę ofert rekomendowanych do finansowania, o której mowa w ust. 5 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmie decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację zadań w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”.
  7. W przypadku ofert, które znajdą się ex aequo na liście projektów rekomendowanych do finansowania, o której mowa w ust. 5, pierwszeństwo wyboru mają oferty dotyczące studentów niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).
 4. Zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na realizację projektów

  1. Środki finansowe na realizację zadań w ramach projektu pozakonkursowego będą pochodzić ze środków finansowych ujętych w cz. 38 budżetu państwa – szkolnictwo wyższe (15,72%) oraz z budżetu środków europejskich (84,28%) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” (Działanie 3.3), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  2. Środki finansowe są przyznawane na wydatki kwalifikowalne w rozumieniu aktualnego dokumentu pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w ramach następującego katalogu kosztów:
   1. a) koszty bezpośrednie projektu:
    • wydatki związane z podróżami oraz opłaty za udział w konkursach, zawodach i/lub konferencjach międzynarodowych;
    • koszty związane z merytorycznym przygotowaniem uczestników projektu do udziału w konkursach, zawodach i/lub konferencjach międzynarodowych;
    • wydatki dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi, ułatwiające im realizację zadań objętych projektem;
    • zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem przedmiotowego konkursu, zawodów i/lub konferencji międzynarodowych (wydatki na zakup materiałów nie mogą przekroczyć 10% sumy pozostałych kosztów bezpośrednich projektu);
   2. koszty pośrednie projektu (nie mogą łącznie przekroczyć 5% kosztów bezpośrednich projektu).
  3. Wysokość środków finansowych przyznanych na wydatki kwalifikowane w projekcie wynosi 100%. Dopuszcza się możliwość kwalifikowania wydatków w projekcie ponoszonych od dnia ogłoszenia niniejszego Zaproszenia.
  4. W celu uniknięcia podwójnego finansowania w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” nie mogą być finansowane koszty zadań aktualnie wykonywanych przez uczelnię, w której student studiuje, finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów studiów stacjonarnych oraz ze środków europejskich.
  5. Przyznane środki finansowe będą przekazywane uczelni na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia udziału w projekcie.
  6. Uczelnia jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia pisma informującego o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 egzemplarze umowy na realizację zadań objętych naborem (wraz z opinią senatu uczelni zgodnie z art. 40 pkt. 1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami)), podpisane przez osoby reprezentujące uczelnię, której Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał środki na realizację zadań. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.
 5. Złożenie oferty oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w naborze ofert oraz trybu przeprowadzenia niniejszego postępowania.

 6. Bliższe informacje o naborze można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresem e-mail: najlepsi@nauka.gov.pl.


Informacje techniczne dotyczące składania dokumentów przez ePUAP

JAK PRZESŁAĆ DOKUMENTY:

Przez platformę ePUAP, za pomocą formularza ogólnego do podmiotu publicznego.

JAKIE FORMATY PLIKÓW MOŻNA ZAŁĄCZYĆ DO FORMULARZA ePUAP:

doc, docx, ods, odt, pdf, xls, xlsx, xades, pades

JAK PODPISAĆ DOKUMENTY:

Do wyboru: zaufany profil (darmowy) albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (płatny).

POMOC:

ADRES SKRYTKI ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Agnieszka Kornatko
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-03-30
Data udostępnienia w BIP:
2017-03-23
Data ostatniej aktualizacji:
2017-03-23
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-03-23 11:19:58)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-03-23 11:22:35)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-03-30 11:26:27)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików