Nabór wniosków - Wsparcie udziału w inicjatywach EIT : EIT InnoEnergy, EIT Food

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 15 lutego 2018 r.

o naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT – EIT InnoEnergy, EIT Food

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT – EIT InnoEnergy, EIT Food (M. P. z 2018 r. poz. 27) ogłasza się nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia.

 1. W ramach naboru mogą być składane wnioski o finansowanie kosztów opłaty członkowskiej wnoszonej przez polskich partnerów do Wspólnot Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w obszarach: Zrównoważona energia (Sustainable energy) – EIT InnoEnergy i Zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów (Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers) – EIT Food, zwanych dalej „Wspólnotami”, poniesionych i planowanych do poniesienia w latach 2017–2021.
 2. Kwota finansowania w ramach przedsięwzięcia jest uzależniona od wysokości rocznej opłaty członkowskiej wnoszonej przez polskiego partnera do Wspólnoty i stanowi równowartość w złotych:
  1. maksymalnie 100 000 euro rocznie – dla partnerów głównych (core/full/formal partner);
  2. maksymalnie 30 000 euro rocznie – dla partnerów stowarzyszonych lub afiliowanych (associate/affiliated partner).
 3. Wnioski mogą składać jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa odpowiednio w art. 2 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), uczestniczące we Wspólnotach. Finansowania w ramach przedsięwzięcia nie będą mogli otrzymać wnioskodawcy, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 4. Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia sporządza się według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 5. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. f lub w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, składa wraz z wnioskiem następujące dokumenty:
  1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy;
  3. oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;
  4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 6. W przypadku gdy wnioskodawca w ramach swojej działalności badawczo-rozwojowej prowadzi działalność gospodarczą, do wniosku dołącza również oświadczenie o byciu organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).
 7. Do wniosku dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego członkostwo wnioskodawcy we Wspólnocie.
 8. Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem 15 lutego 2018 r.
 9. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego:
  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, albo
  2. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zapisanego na nośniku elektronicznym, doręczonego na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT-EIT InnoEnergy, EIT Food”)
  – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2018 r. – w przypadku wnioskodawców uczestniczących we Wspólnotach w dniu ustanowienia przedsięwzięcia albo w terminie 90 dni od dnia dokonania pierwszej opłaty członkowskiej – w przypadku wnioskodawców, którzy przystąpili do Wspólnoty w trakcie trwania przedsięwzięcia (decyduje data urzędowego potwierdzenia przedłożenia wniosku, wydawanego automatycznie przez system ePUAP albo data stempla pocztowego, w przypadku przekazania wniosku drogą pocztową na nośniku elektronicznym).
 10. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcom z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 11. Wnioski złożone po terminach określonych w ust. 9 nie będą rozpatrywane.
 12. Ocena wniosków jest dokonywana w dwóch etapach:
  1. ocena formalna – polegająca na weryfikacji kompletności wniosku, poprawności rachunkowej i spełniania wymogów określonych w komunikacie o ustanowieniu przedsięwzięcia oraz w ogłoszeniu;
  2. ocena merytoryczna – dokonywana przez zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, polegająca na ocenie wniosku, z uwzględnieniem w szczególności kryteriów:
   1. korzyści z punktu widzenia polityki naukowej państwa, wynikających z udziału we Wspólnocie,
   2. praktycznej użyteczności wyników prac lub zadań oraz ich znaczenia dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki.
 13. Złożenie wniosku w ramach naboru oznacza przyjęcie określonych w niniejszym ogłoszeniu zasad postępowania i oceny wniosków.
 14. Minister zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru wniosków lub przedłużenia jego trwania oraz do zmiany treści ogłoszenia w trakcie trwania naboru wniosków.
 15. Na podstawie dokonanej oceny, Minister wydaje decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia.
 16. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przekazywane na podstawie umowy określającej warunki jej realizacji i finansowania, a także rozliczania przyznanych środków finansowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 17. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia, złożyć w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej „Ministerstwem”, projekt umowy podpisanej przez osoby upoważnione do jego reprezentowania. Niedotrzymanie terminu uważa się za rezygnację z przyznanego finansowania. W takim przypadku Minister stwierdza wygaśnięcie decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia.
 18. Wnioskodawca, który otrzymał środki finansowe w ramach przedsięwzięcia, jest obowiązany do składania Ministrowi raportów rocznych oraz do złożenia raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 19. Wnioskodawca składa raport roczny w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wnioskodawcy zostały przekazane środki finansowe w ramach przedsięwzięcia wraz z kopią potwierdzenia wniesienia opłaty członkowskiej za poprzedni rok, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach na adres Ministerstwa wskazany w ust. 9 pkt 2. Wnioskodawca nie składa raportu rocznego za ostatni rok realizacji przedsięwzięcia.
 20. Wnioskodawca składa raport końcowy w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach na adres Ministerstwa wskazany w ust. 9 pkt 2, w terminie 60 dni od dnia:
  1. wniesienia ostatniej opłaty członkowskiej finansowanej w ramach przedsięwzięcia, albo
  2. przekazania środków finansowych przez Ministra, w przypadku gdy nastąpiło ono w terminie późniejszym niż dzień wniesienia przez wnioskodawcę ostatniej opłaty członkowskiej
   – wraz z kopią potwierdzenia wniesienia tej opłaty.
 21. Informacje o naborze wniosków można uzyskać w Ministerstwie, tel. (22) 52 92 312.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Marta Tarnogrodzka
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-02-15
Data udostępnienia w BIP:
2018-02-15
Data ostatniej aktualizacji:
2018-02-15
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-02-15 12:04:33)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików