Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie dydaktyki”

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA i WZORU KOSZTORYSU

Loga MNiSW, programów Unii Europejskiej i flaga Rzeczpospolitej Polskiej

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uwaga - modyfikacja treści zaproszenia - 4 maja 2020 r. - zmiana terminu składania ofert do 15 czerwca 2020 r.

Uwaga - modyfikacja treści zaproszenia - 25 marca 2020 r. - zmiana terminu składania ofert do 30 kwietnia 2020 r.

Uwaga - modyfikacja treści zaproszenia - 18 grudnia 2019 r. - zmiana terminu składania ofert do 31 marca 2020 r., modyfikacja treści zaproszenia, wzoru formularza ofertowego i wzoru kosztorysu.

Uwaga - modyfikacja treści zaproszenia - 27 czerwca 2019 r. - zmiana terminu składania ofert do 31 grudnia 2019 r.

Uwaga - modyfikacja treści zaproszenia, 6 listopada 2018 r.

Uwaga - ogłoszenie zmienione 28 maja 2018 r. Modyfikacja treści zaproszenia, wzoru formularza ofertowego i wzoru kosztorysu.

I. Cel projektu:

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej. Zostaną one opracowane, przetestowane, a następnie wdrożone w polskich uczelniach przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnera z zagranicy.

Projekt zakłada udział maksymalnie 1000 nauczycieli akademickich z 40 uczelni, którzy w ramach działań wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego będą uczestniczyć w 10-15 dniowych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m.in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhus, University College London). Kadra akademicka przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu w uczelniach polskich.

II. Przedmiot postępowania:

 1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie ofert uczelni, które nie zostały postawione w stan likwidacji oraz których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczna na poziomie B lub wyższą. W ramach postępowania uczelnie wskażą do udziału w realizacji zadań projektu pt. „Mistrzowie dydaktyki”:
  1. przewidywaną liczbę nauczycieli akademickich spełniających warunki uczestnictwa w projekcie spośród swojej kadry akademickiej;
  2. przewidywaną liczbę studentów, w tym wybitnie uzdolnionych, którzy zostaną wybrani do grupy docelowej projektu.
 2. W ramach realizacji projektu zadaniem nauczycieli akademickich wskazanych przez uczelnię będzie:
  • udział w zagranicznych wizytach studyjnych w celu odbycia szkolenia, poprzedzonych spotkaniami przedwyjazdowymi (organizacja wizyt studyjnych i spotkań przedwyjazdowych należy do MNiSW),
  • przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres minimum 1 semestru akademickiego,
  • współpraca przy ewaluacji projektu.
 3. Uczelnia otrzyma środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów. Zajęcia będą trwać I semestr akademicki (około 5 miesięcy). Jeden nauczyciel akademicki przeprowadzi zajęcia z około 3 studentami wybranymi do grupy docelowej projektu w maksymalnym wymiarze 100 godzin.
 4. Wartość alokacji środków finansowych przewidzianej na dofinansowanie przeprowadzenia zajęć w formie tutoringu wynosi: 9 270 000,00 zł.
 5. Okres realizacji zadań w projekcie nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.

III. Warunki udziału w naborze:

 1. O udział w projekcie mogą ubiegać się Uczelnie, które nie zostały postawione w stan likwidacji oraz których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczna na poziomie B lub wyższą.
 2. Wzór oferty określa Załącznik nr 1 do zaproszenia.
 3. W ofercie Uczelnia:
  1. wskazuje przewidywaną liczbę nauczycieli akademickich, którzy wezmą udział w projekcie, z podziałem na obszary kształcenia: nauki humanistyczne, nauki ścisłe, nauki społeczne, nauki przyrodnicze, nauki techniczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz sztuka:
   1. do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych;
   2. do przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu przez okres I semestru akademickiego (dopuszczalne zmniejszenie o 15% w stosunku do liczby nauczycieli akademickich, którzy wezmą udział w wizytach studyjnych).
  2. wskazuje przewidywaną liczbę studentów, którzy zostaną zrekrutowani do grupy docelowej projektu.
  3. opisuje sposób rekrutacji nauczycieli akademickich i studentów do projektu.
  4. opisuje doświadczenie uczelni, w tym kadry akademickiej, w stosowaniu nowoczesnych metod kształcenia studentów, w tym studentów wybitnie uzdolnionych oraz studentów wymagających dodatkowego wsparcia, w tym metody tutoringu.
  5. opisuje możliwość wykorzystania w dalszej praktyce i wprowadzenia w uczelni rozwiązań, z którymi kadra akademicka zapozna się podczas realizacji projektu.
  6. wskazuje okres, w którym uczelnia zobowiązuje się do nierezygnowania z prowadzenia zajęć metodą tutoringu po zakończeniu realizacji zadań w projekcie, nie krócej jednak niż do dnia 31.03.2023 r.
 4. W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  • są zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni, którą reprezentują,
  • posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie),
  • posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu.
  Dodatkowym atutem nauczyciela akademickiego będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.
 5. Kwota finansowania zależna jest od przewidywanej przez uczelnię liczby nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, którzy wezmą udział w realizacji projektu.
 6. Kosztorys projektu powinien być skalkulowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do oferty, który określa maksymalne poziomy wydatkowania w poszczególnych kategoriach kosztów.
 7. W ramach projektu nie mogą być finansowane zadania, które przed dniem złożenia oferty były finansowane ze środków europejskich, albo są finansowane ze środków europejskich.
 8. Do złożonej oferty należy dołączyć:
  1. pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni i podpisania oferty (załącznik nr 1);
  2. kosztorys przygotowany na wzorze MNiSW (załącznik nr 2);
  3. imienną listę nauczycieli akademickich, którzy wezmą udział w realizacji zadań projektu (załącznik nr 3).
 9. Nabór ofert jest ciągły, otwarty i będzie trwał aż do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do dnia 15 czerwca 2020 r. Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570), doręczonego za pomocą:
  1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (adres skrytki ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno być dokonane przy użyciu tzw. profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
  2. e-nośnika (nośnika elektronicznego) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno być dokonane wyłącznie przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nośnik należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: „Mistrzowie dydaktyki”).
 10. Do rozpatrzenia będą kierowane wyłącznie oferty spełniające wymagania formalne.
  W przypadku, gdy oferta nie spełni wymagań formalnych, do składającego ofertę zostanie wysłana informacja o uchybieniach formalnych oraz możliwości uzupełnienia oferty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. W przypadku nieuzupełnienia uchybień formalnych, oferta zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 11. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w ust. 9, nie będą rozpatrywane.

IV. Tryb przeprowadzenia postępowania:

 1. Oferty spełniające wymagania formalne zostaną skierowane do oceny merytorycznej.
 2. Przy ocenie merytorycznej ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  • dotychczasowe doświadczenia uczelni, w tym kadry akademickiej, w stosowaniu nowoczesnych metod kształcenia studentów, w tym studentów wybitnie uzdolnionych oraz studentów wymagających dodatkowego wsparcia, w tym metody tutoringu;
  • możliwość wykorzystania w praktyce i wprowadzenia w uczelni rozwiązań, z którymi kadra akademicka zapozna się podczas realizacji projektu;
  • zasadność i racjonalność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu.
 3. Oceny merytorycznej ofert według kryteriów określonych w ust. 2 dokonają eksperci.
 4. W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania ofert do oceny merytorycznej, eksperci, o których mowa w ust. 3 przedstawią Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego listę ofert rekomendowanych do finansowania wraz z określeniem proponowanego finansowania.
 5. W oparciu o listę ofert rekomendowanych do finansowania, o której mowa w ust. 4 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmie decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację zadań przez daną uczelnię w ramach projektu pt. „Mistrzowie dydaktyki”.

V. Zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na realizację zadań projektu:

 1. Środki finansowe na realizację zadań w ramach projektu pozakonkursowego będą pochodzić ze środków finansowych ujętych w cz. 28 – szkolnictwo wyższe i nauka - z budżetu środków europejskich (94,29%) oraz w pozostałej części z budżetu państwa w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki” (Działanie 4.3), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Środki finansowe są przyznawane na wydatki kwalifikowalne w rozumieniu aktualnego dokumentu pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w ramach następującego katalogu kosztów:
  1. koszty bezpośrednie: koszty związane z dofinansowaniem wynagrodzeń nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu (przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów) w trakcie trwania projektu – maksymalna kwota dofinansowania za 1 godzinę zajęć (45 minut) wynosi 100,00 zł dla jednego nauczyciela akademickiego); oraz inne koszty np. środki na podróże kadry akademickiej związane z realizacją projektu w Polsce.
  2. koszty pośrednie projektu: nie mogą łącznie przekroczyć 3% rzeczywiście poniesionych kosztów bezpośrednich.
 3. Wydatki związane ze spotkaniami przedwyjazdowymi oraz wizytami studyjnymi na zagranicznych uczelniach (koszt dojazdu na spotkania, koszt zakupu biletów lotniczych, noclegu, wyżywienia) nie będą ponoszone przez Uczelnię. Środki, np. na pokrycie kosztów podróży kadry akademickiej związanych z realizacją projektu w Polsce zadeklarowane w Kosztorysie stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia sfinansuje MNiSW.
 4. Wysokość środków finansowych przyznanych na wydatki kwalifikowane w projekcie wynosi 100%. Dopuszcza się możliwość kwalifikowania wydatków w projekcie ponoszonych od dnia podpisania przez Ministra pisma informującego Uczelnię o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań w projekcie, pod warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 5.
 5. Przyznane środki finansowe będą przekazywane uczelni na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia udziału w projekcie.
 6. Środki finansowe przekazywane będą na wydzielony rachunek bankowy uczelni, przeznaczony wyłącznie do gromadzenia i wydatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację zadań projektu.
 7. Uczelnia jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia pisma informującego o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 egzemplarze umowy na realizację zadań objętych naborem, podpisane przez osoby reprezentujące uczelnię, której Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał środki na realizację zadań. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.

VI. Bliższe informacje o naborze można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresem e-mail: mistrzowiedydaktyki@nauka.gov.pl.

VII. Złożenie oferty oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w naborze ofert oraz trybu przeprowadzenia niniejszego postępowania.


(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  2. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
   4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach PO WER.
 4. Przetwarzane w systemie wdrażania dane osobowe należą do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO WER, beneficjentom oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji/podmiotów działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów.
 5. Podanie Państwa danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia/realizacji projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia/realizacji czynności w ramach projektu.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 9. Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.
 10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Mają Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: power.poir@nauka.gov.pl.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację ww. celów.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Małgorzata Kaja
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-05-04
Data udostępnienia w BIP:
2018-03-29
Data ostatniej aktualizacji:
2018-03-29
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-03-29 12:47:20)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-04-19 10:46:12)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-05-29 08:26:45)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-06-13 07:41:26)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-11-06 13:41:32)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-12-18 14:23:17)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-03-25 14:40:31)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-05-04 17:09:03)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików