Zaproszenie do składania ofert na wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej w ramach projektu „Mistrzowie Dydaktyki”

Loga MNiSW, programów Unii Europejskiej i flaga Rzeczpospolitej Polskiej

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert na wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

I. Przedmiot naboru:

Przedmiotem naboru jest wyłonienie ofert uczelni, które wdrożą do praktyki na polskich uczelniach prowadzenie zajęć z wybitnie zdolnymi studentami wykorzystując opracowany model tutoringu, zwany dalej „modelem tutoringu”.

Środki finansowe mogą być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach normalnego toku studiów ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby tych zajęć. Zajęcia będą prowadzone podczas pełnego cyklu kształcenia przez maksymalnie 7 semestrów. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz będzie uwzględniała autonomiczne podejście uczelni. Model tutoringu zostanie udostępniony pod koniec września 2019 r.

Projekt zakłada udział ok. 600 nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dla ok. 1 800 wybitnie zdolnych studentów pochodzących z ok. 35 uczelni, którzy dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego podnieśli swoje kompetencje. Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji kadry akademickiej w stosowaniu metody tutoringu oraz stosowanie ww. formy ukierunkowanej na wsparcie wybitnie zdolnych studentów w uczelniach w Polsce.

 1. W ramach wdrożenia modelu tutoringu zadaniem nauczycieli akademickich wskazanych przez Uczelnię będzie:
  1. prowadzenie zajęć z wykorzystaniem modelu tutoringu oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć w formie tutoringu podczas pełnego cyklu kształcenia w ramach studiów I stopnia lub pierwszych 7 semestrów jednolitych studiów magisterskich (3-3,5 roku); dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (np. e-learning);
  2. udział w ewaluacji wdrażania modelu tutoringu i ewaluacji projektu.
 2. Wartość alokacji środków finansowych przewidzianej na dofinansowanie przeprowadzenia zajęć w formie tutoringu w okresie do 35 miesięcy wynosi: 42 910 000,00 zł (lata 2019-2022).
 3. Okres wdrażania modelu tutoringu nie może trwać dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

II. Warunki udziału w naborze:

 1. O przyznanie środków finansowych na wdrażanie modelu tutoringu może ubiegać się Uczelnia:
  1. której przyznano środki na realizację następujących zadań w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Mistrzowie dydaktyki”:
   1. udział w zagranicznych wizytach studyjnych w celu odbycia szkolenia poprzedzonych spotkaniami przedwyjazdowymi (organizacja wizyt studyjnych i spotkań przedwyjazdowych należy do MNiSW),
   2. przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres 1 semestru akademickiego, maksymalnie 100 godzin);
   3. współpraca przy ewaluacji projektu.
  2. nie została postawiona w stan likwidacji oraz posiada ocenę parametryczną co najmniej na poziomie B;
  3. w której studiuje wybitnie uzdolniony student objęty wsparciem (laureat olimpiad przedmiotowych/branżowych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub laureat programu „Diamentowy Grant” lub posiadający wysoką średnią ocen lub wyróżniający się dotychczasowym dorobkiem naukowym/osiągnięciami);
 2. Wzór oferty wdrażania modelu tutoringu, zwanej dalej „ofertą”, określa załącznik nr 1 do zaproszenia.
 3. W ofercie Uczelnia:
  1. wskazuje przewidywaną liczbę nauczycieli akademickich, którzy wezmą udział we wdrażaniu modelu tutoringu z podziałem na dziedziny nauki/sztuki: nauk humanistycznych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk teologicznych oraz sztuki;
  2. wskazuje przewidywaną liczbę studentów, którzy wezmą udział we wdrażaniu modelu tutoringu;
  3. opisuje sposób rekrutacji nauczycieli akademickich i studentów do wdrażania modelu tutoringu do praktyki uczelnianej z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku studenta / osiągnięć studenta;
  4. opisuje możliwość wykorzystania w dalszej praktyce i wprowadzenia w uczelni rozwiązań, z którymi kadra akademicka zapozna się podczas realizacji projektu;
  5. opisuje doświadczenie uczelni, w tym kadry akademickiej, w stosowaniu nowoczesnych metod kształcenia studentów, w tym studentów wybitnie uzdolnionych;
  6. wskazuje okres, w jakim planowane jest wdrażanie modelu tutoringu na Uczelni;
  7. wskazuje okres, w którym zobowiązuje się do kontynuacji zajęć metodą tutoringu po zakończeniu realizacji projektu, tj. okres ten nie może być krótszy niż do 31.12.2023 r.
 4. Wsparciem w ramach projektu mogą być objęci studenci:
  1. pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uczelni (laureat olimpiad przedmiotowych/branżowych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub laureat programu „Diamentowy Grant” lub posiadający wysoką średnią ocen lub wyróżniający się dotychczasowym dorobkiem naukowym/osiągnięciami), która składa ofertę;
  2. zostali zakwalifikowani przez Uczelnię do udziału we wdrażaniu modelu tutoringu.
 5. W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1. są zatrudnieni w uczelni, którą reprezentują;
  2. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie),
  3. posiadają wiedzę w zakresie nowoczesnych metod kształcenia, w tym metody tutoringu.
   Dodatkowym atutem nauczycieli akademickich będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.
 6. Uczelnia zobowiązana jest do monitorowania następujących wskaźników określonych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:
  1. wskaźnik rezultatu: liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego podnieśli swoje kompetencje – wezmą udział we wdrożeniu modelu tutoringu;
  2. wskaźnik rezultatu: liczba studentów, którzy dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego podnieśli swoje kompetencje – wezmą udział we wdrożeniu modelu tutoringu;
   W celu właściwego monitorowania ww. wskaźników Uczelnia przedstawi w Ofercie opis sposobu weryfikacji podniesienia kompetencji przez nauczycieli akademickich i studentów w ramach wdrożenia modelu tutoringu.
 7. Kwota finansowania jest zależna od przewidywanej liczby nauczycieli akademickich, którzy wezmą udział we wdrażaniu modelu tutoringu na uczelni.
 8. Do oferty należy dołączyć:
  1. pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania Uczelni i podpisania oferty;
  2. kosztorys projektu przygotowany na wzorze MNiSW (załącznik nr 2);
  3. imienną listę nauczycieli akademickich wraz z przyporządkowaną im liczbą studentów (załącznik nr 3);
  4. oświadczenia nauczycieli akademickich oraz studentów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem oceny ofert, udzielania dofinansowania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w tym w celu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Mistrzowie dydaktyki” na wzorze MNiSW (załącznik nr 4). Oświadczenia studentów, o których mowa powyżej, mogą zostać przekazane do MNiSW po zakończeniu rekrutacji studentów do udziału we wdrażaniu modelu tutoringu wraz z pierwszym sprawozdaniem dotyczącym realizacji wdrażania modelu tutoringu;
 9. Nabór ofert jest ciągły, otwarty i będzie trwał aż do wyczerpania środków, jednakże nie dłużej niż do dnia 16 września 2019 r. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczelni należy złożyć w terminie w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 i 730), doręczonego za pomocą:
  1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (adres skrytki ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno być dokonane przy użyciu tzw. profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
  2. e-nośnika (nośnika elektronicznego) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno być dokonane wyłącznie przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nośnik należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Mistrzowie dydaktyki – wdrożenie modelu tutoringu”).
 10. Do rozpatrzenia będą kierowane wyłącznie oferty dostarczone w terminie określonym w ust. 9 i spełniające wymagania formalne.
 11. W przypadku, gdy oferta nie spełni wymagań formalnych, do składającego ofertę zostanie wysłana informacja o uchybieniach formalnych oraz możliwości uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. W przypadku nieuzupełnienia uchybień formalnych, oferta zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
 12. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w ust. 9, nie będą rozpatrywane.

III. Tryb przeprowadzenia postępowania:

 1. Oferty spełniające wymagania formalne zostaną skierowane do oceny merytorycznej.
 2. Przy ocenie merytorycznej ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  1. możliwość wykorzystania w dalszej praktyce i wprowadzenia w uczelni rozwiązań, z którymi kadra akademicka zapozna się podczas realizacji projektu;
  2. doświadczenie uczelni, w tym kadry akademickiej, w stosowaniu nowoczesnych metod kształcenia studentów, w tym studentów wybitnie uzdolnionych;
  3. zasadność i racjonalność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu.
 3. Oceny merytorycznej dokonają eksperci według kryteriów określonych w ust. 2.
 4. W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania ofert do oceny merytorycznej, eksperci, o których mowa w ust. 3 przedstawią Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego listę ofert rekomendowanych do finansowania wraz z określeniem proponowanego finansowania.
 5. W oparciu o listę ofert rekomendowanych do finansowania, o której mowa w ust. 4, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmie decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację zadań będących przedmiotem naboru przez daną uczelnię w ramach projektu pn.: „Mistrzowie dydaktyki”.

IV. Zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na realizację zadań będących przedmiotem naboru:

 1. Środki finansowe na realizację zadań w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie dydaktyki” (Działanie 4.3), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, będą pochodzić ze środków finansowych ujętych w cz. 28 – szkolnictwo wyższe i nauka z budżetu środków europejskich (94,29%) oraz w pozostałej części z budżetu państwa.
 2. Środki finansowe są przyznawane na wydatki kwalifikowalne w rozumieniu aktualnego dokumentu pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w ramach następującego katalogu kosztów:
  1. koszty bezpośrednie: koszty związane z dofinansowaniem wynagrodzeń nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu (przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów) w trakcie trwania projektu – maksymalna kwota dofinansowania za 1 godzinę zajęć (45 minut) wynosi 100,00 zł dla jednego nauczyciela akademickiego);
  2. koszty pośrednie projektu: nie mogą łącznie przekroczyć 3% rzeczywiście poniesionych kosztów bezpośrednich.
 3. Wysokość środków finansowych przyznanych na wydatki kwalifikowane w projekcie wynosi 100%. Dopuszcza się możliwość kwalifikowania wydatków ponoszonych celem wdrażania modelu tutoringu od dnia ogłoszenia niniejszego Zaproszenia, pod warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 5.
 4. W ramach projektu nie mogą być finansowane zadania, które przed dniem złożenia oferty były finansowane ze środków europejskich albo są finansowane ze środków europejskich.
 5. Przyznane środki finansowe będą przekazywane Uczelni na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia udziału w projekcie.
 6. Środki finansowe przekazywane będą na wydzielony rachunek bankowy Uczelni, przeznaczony wyłącznie do gromadzenia i wydatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację zadań będących przedmiotem naboru.
 7. Uczelnia jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia pisma informującego o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 egzemplarze umowy na realizację zadań będących przedmiotem naboru, podpisane przez osoby reprezentujące Uczelnię, której Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał środki na realizację zadań. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.

V. Złożenie oferty oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w naborze ofert oraz akceptację trybu przeprowadzenia niniejszego postępowania.

VI. Bliższe informacje o naborze można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresem e-mail: mistrzowiedydaktyki@nauka.gov.pl.

VII. Złożenie oferty oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w naborze ofert oraz trybu przeprowadzenia niniejszego postępowania.


Szanowni Państwo,

Informujemy, ze spotkanie informacyjne dot. wdrożenia modelu tutoringu odbędzie się w dniu 29.08.2019 r. o godz. 12 w siedzibie MNiSW. Bliższe informacje zostaną przekazane mailowo.

.

Pliki do pobrania

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Lidia Matuszak
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-03-09
Data udostępnienia w BIP:
2019-07-31
Data ostatniej aktualizacji:
2019-07-31
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-07-31 08:20:51)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-07-31 08:25:17)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-07-31 08:27:29)
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-08-22 12:05:11)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-09-06 09:03:42)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-11-05 11:36:03)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-11-28 16:20:54)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-12-14 15:29:16)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-12-19 07:44:32)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-01-10 09:44:04)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-01-29 07:47:13)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-03-09 14:57:34)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików