Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Loga Fundusze Europejskie - wiedza edukacja rozwój i Unia Europejska - europejski fundusz społeczny

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zwane dalej MNiSW) na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460) występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Mistrzowie Dydaktyki”, który będzie stanowił projekt pozakonkursowy wdrożeniowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 .

I. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest realizacja projektu pt. „Mistrzowie Dydaktyki” wspólnie z Liderem Projektu - MNiSW na podstawie porozumienia o dofinansowanie, które Lider Projektu podpisze z Centrum Projektów Europejskich. W ramach projektu wykorzystane zostaną następujące rodzaje działań współpracy ponadnarodowej: wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń oraz wymiana informacji i doświadczeń.

II. Zakres tematyczny partnerstwa

Projekt ma na celu wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie szkolenia tutorów oraz kształcenia w formie tutoringu we współpracy z partnerem ponadnarodowym (znajdującym się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego). Projekt przewiduje opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnych studentów. W ramach projektu zostaną opracowane, przetestowane, a następnie wdrożone nowe rozwiązania w stosowaniu metody tutoringu w polskich uczelniach przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnera z zagranicy.

W ramach partnerstwa zadaniem Partnera będzie:

 1. stworzenie programu szkoleń dla tutorów na podstawie systemu dobrych praktyk stosowanych w partnerskiej uczelni zagranicznej;
 2. przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w pkt. 1, na podstawie opracowanego programu szkoleń dla tutorów trwających do 3 tygodni dla grup do 30 osób;
 3. udział w tworzeniu wspólnie z polskimi ekspertami modelu/modeli stosowania metody tutoringu w obszarach kształcenia: nauk humanistycznych, ścisłych społecznych przyrodniczych technicznych rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz sztuki;
 4. wsparcie partnera polegające na konsultacjach/mentoringu podczas etapu testowania i wdrożenia wypracowanego rozwiązania.

III. Wymagania wobec Partnera

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełnią następujące wymagania:

 1. podmiot jest zagranicznym ośrodkiem akademickim znajdującym się na miejscu od 1 do 100 w międzynarodowym zestawieniu szkół wyższych na świecie – Shanghai Ranking Consultancy;
 2. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji działań dot. projektu, tj. opracowywaniu i/lub wdrażaniu rozwiązań w zakresie metody tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnych studentów;
 3. zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjno-technicznych, którymi dysponuje w celu realizacji działań w projekcie;
 4. złoży niezbędne dokumenty w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera.

IV. Liczba Partnerów

W ramach naboru partnera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako Lider Projektu planuje wybór co najmniej 6 partnerów.

V. Niezbędne dokumenty

Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

 1. Podpisany „List intencyjny” zgodny co do treści z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
 2. Wypełniony „Formularz oferty” zgodny co do treści z wzorem dołączonym do ogłoszenia, w tym wymagane oświadczenia wraz z listą kadry akademickiej (np. wykładowców, dydaktyków) wskazanych przez Uczelnię (zadania 1-4) uwzględniającą ich krótki biogram oraz doświadczenie w zakresie metody tutoringu, zwane dalej „Ofertą”.

VI. Kryteria wyboru

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa, w tym: wkład w postaci potencjału ludzkiego i organizacyjno-technicznego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20 pkt.:
  1. potencjał ludzki, tzn. kadra akademicka – od 0 do 10 pkt.
  2. potencjał organizacyjno-techniczny, tzn. zasoby lokalowe, sprzęt itp. – od 0 do 10 pkt

Do wyboru na Partnera wymagane jest uzyskanie łącznie co najmniej 10 punktów.

 1. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, to jest informacje potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji działań takich jak opracowywanie i/lub wdrażanie rozwiązań w zakresie metody tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnych studentów.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Partnera o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów.

VII. Procedura wyboru Partnera

 1. Komisja dokona oceny dokumentów złożonych przez kandydatów na Partnera.
 2. Lider partnerstwa zastrzega sobie możliwość negocjacji z Partnerem części finansowej Oferty.
 3. Ogłaszający zamierza dokonać wyboru co najmniej 6 Partnerów spośród zgłaszających się podmiotów.
 4. Informacja o wyborze Partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej MNISW.

VIII. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty

 1. Ofertę wraz z załącznikami oraz list intencyjny należy złożyć w języku polskim i/lub angielskim w formie pisemnej według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec Partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach naboru oraz list intencyjny powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta oraz list intencyjny powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis opatrzony pieczęcią imienną).
 5. List intencyjny należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu na adres ogłaszającego nabór: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa oraz przesłać skanem na adres mailowy: anna.smulska@nauka.gov.pl. List intencyjny może być złożony w terminie innym niż Oferta.
 6. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu na adres ogłaszającego nabór: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa oraz przesłać skanem na adres mailowy: anna.smulska@nauka.gov.pl.
 7. Termin składania Ofert jest ciągły do pozyskania co najmniej 6 partnerów.
 8. Z chwilą wpłynięcia ofert Komisja niezwłocznie dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty.
 9. Spośród ocenionych ofert wybrane zostaną oferty, które spełnią wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz uzyskają najwyższą liczbę punktów. Warunkiem wyboru jest uzyskanie co najmniej 10 punktów.
 10. Podmioty ubiegające się o wybór na Partnera, którzy złożą oferty, zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach naboru zostanie także opublikowana na stronie internetowej ogłaszającego nabór.
 11. Wybranemu podmiotowi ogłaszający nabór zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania Lidera i Partnera oraz koszty ich realizacji, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu, pod warunkiem uzyskania jego dofinansowania.
 12. Niniejszy nabór nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Smulska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-12-23
Data udostępnienia w BIP:
2017-12-11
Data ostatniej aktualizacji:
2017-12-11
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-12-11 11:11:16)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-01-22 14:49:04)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-03-30 11:24:16)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-06-14 15:02:45)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-12-23 15:57:04)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików