Lista ekspertów do udziału w kontrolach prowadzonych przez powiatowych lekarzy weterynarii

Lista ekspertów do udziału w kontrolach użytkowników w zakresie prowadzonych przez nich doświadczeń, o której mowa z art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

 

Informacja dla Powiatowych Lekarzy Weterynarii

W celu uzyskania danych kontaktowych do ekspertów,  prosimy o kontakt poprzez e-puap:

http://www.bip.nauka.gov.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza/

Zasady związane z powoływaniem i finansowaniem ekspertów określa art. 55 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu wyłaniania ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli użytkownika w zakresie doświadczeń na zwierzętach oraz wysokości ich wynagrodzenia.

Zalecana procedura powołania eksperta:

  1. PLW wybiera eksperta z listy prowadzonej przez MNiSW zgodnie z kwalifikacjami potrzebnymi ze względu na specyfikę określonej kontroli,
  2. PLW podpisuje umowę z ekspertem,
  3. PLW wypłaca ekspertowi kwotę za udział w kontroli, na którą składa się wynagrodzenie oraz koszty podróży,
  4. MNiSW refunduje koszty na podstawie zestawienia poniesionych wydatków w formie noty lub faktury
    – w treści zestawienia należy wpisać „koszty kontroli eksperta”
    – do zestawienia należy dołączyć kopię umowy i rachunku z ekspertem.
    – kopia umowy i rachunku powinny zostać zanonimizowane w zakresie danych osobowych; czytelne powinny pozostać jedynie imię, nazwisko eksperta i wypłacona kwota.

Informacja dla ekspertów

W celu aktualizacji danych eksperta lub wpisania się na listę ekspertów należy wypełnić tabelę informacja na potrzeby aktualizacji listy ekspertów (Word), wydrukować, podpisać oraz wraz z podpisaną klauzulą informacyjną (pdf) przesłać na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Departament Nauki

ul. Hoża 20

00-529 Warszawa

 

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Tomasz Pucułek
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-04-01
Data udostępnienia w BIP:
2016-03-03
Data ostatniej aktualizacji:
2016-03-03
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-03-03 11:02:16)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-03-04 11:10:43)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-01-03 09:46:02)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-07-11 07:50:47)
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-01-03 13:46:25)
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-01-03 14:05:34)
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-02-01 16:26:21)
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-03-04 11:13:56)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-04-01 08:52:23)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików