Trzecia Misja Uczelni - uniwersyteckie programy kształcenia nie tylko dla studentów

Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu to główne cele konkursu na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”. Dzięki specjalnym programom kształcenia, działaniom dydaktycznym, kursom i szkoleniom uczelnie będą  mogły dotrzeć z ofertą edukacyjną do odbiorców spoza środowiska akademickiego. Agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy na ten cel 200 mln złotych.

Działania dydaktyczne, kursy i szkolenia

Celem konkursu jest opracowanie i realizacja programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów oraz szkoleń we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji. Mogą to być zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe. Programy mają za zadanie rozwijać umiejętności uczestników i umożliwić im zdobycie nowych kompetencji, co pozwoli na aktywizację zawodową i społeczną.

- Tworzymy kompleksową ofertę dla wszystkich Polaków, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z poszczególnych obszarów nauki  – mówił wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Konkurs na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Mam tu na myśli w szczególności rozwój społeczny, którego motorem ma być mocna gospodarka z konkurencyjnym rynkiem pracy – podkreślił wicepremier.

Uniwersytety dziecięce, drugiego i trzeciego wieku

Projekt obejmuje działania prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, które przyczynią się do rozwoju kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Konkurs przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów i szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku). Odbywać się to będzie wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego. Program ma rozwinąć u uczestników kompetencje pozwalające na:

  • aktywizację społeczną i zawodową;
  • poszerzanie wiedzy ogólnej  i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej  i kulturalnej;
  • zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

200 mln złotych na realizację konkursu

Konkurs na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wnioski w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych) można zgłaszać w terminie od 18 maja 2018 r. (od godz. 8:15) do 26 czerwca 2018 r. (godz. 14:00). W konkursie mogą wziąć udział szkoły wyższe publiczne i niepubliczne, które w celu realizacji projektu nawiążą formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji. Okres realizacji projektów musi wynosić od 12 do 36 miesięcy, a budżet konkursu to 200 mln zł.

Więcej informacji na temat konkursu i jego pełny regulamin dostępne są na stronie NCBR.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Magdalena Papierz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Data udostępnienia w BIP:
2018-05-28
Data ostatniej aktualizacji:
2018-05-25
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-05-28 08:27:19)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików