Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, email: sekretariat.bm@nauka.gov.pl lub tel. (22) 529 27 18, który w celu realizacji Twoich spraw lub wypełnienia obowiązków, może przetwarzać Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Informacji na temat Twoich danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować telefonicznie, pod nr tel. (22) 52 92 673 lub mailowo: iod@nauka.gov.pl.

Działamy na podstawie przepisów prawa/w celu realizacji zawartej z Tobą umowy/na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Masz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz, pod warunkami wymienionymi w RODO, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Swoje prawa możesz egzekwować: pisemnie na adres Administratora, elektronicznie (przez platformę ePUAP, za pomocą formularza Pisma ogólnego do podmiotu publicznego, albo za pomocą e-maila: iod@nauka.gov.pl), lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości). Pamiętaj, że każdorazowo musimy mieć pewność, że jesteś osobą, której dane dotyczą, dlatego wymagamy Twoich danych kontaktowych oraz uwierzytelnienia przesyłanych do nas wniosków: za pomocą podpisu własnoręcznego (wniosek papierowy), kwalifikowanego podpisu elektronicznego (e-mail, ePUAP) lub profilu zaufanego eGO (ePUAP).

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw otrzymasz bezpośrednio w toku realizacji Twoich spraw. Możesz się z nimi zapoznać również na stronie internetowej: www.nauka.gov.pl, w sekcjach dotyczących sposobu załatwiania poszczególnych spraw.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików