Wspólny konkurs Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Edukacja globalna 2020”

Ogłoszenie konkursu

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert:

„Edukacja globalna 2020”

 1. Rodzaj zadania publicznego: Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej oferty na realizację zadania publicznego skierowanego do społeczeństwa polskiego w dziedzinie edukacji globalnej, rozumianej zgodnie z definicją zawartą w pkt. 2.2 Regulaminu konkursu i zgodnie z jego założeniami.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:
  500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
 3. Zasady przyznawania dotacji:
  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. b i e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy zgodnie z pkt. 3.1.1) Regulaminu konkursu oraz publiczne szkoły wyższe.
 4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:
  Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż 8 kwietnia 2020 r. i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2020 r.
  Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu.
 5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:
  Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.
 6. Termin, sposób i miejsce składania ofert:
  Ofertę w wersji papierowej wraz z wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt. 5.9 Regulaminu konkursu w jednym egzemplarzu należy przesłać do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 16:15:
  • pocztą lub przesyłką kurierską na adres:
   Ministerstwo Spraw Zagranicznych
   Departament Współpracy Rozwojowej
   al. J. Ch. Szucha 23
   00-580 Warszawa
   z dopiskiem na kopercie:
   Konkurs – Edukacja globalna 2020” i nazwą oferenta
   albo
  • złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej. Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy
   z dopiskiem na kopercie:
   Konkurs – Edukacja globalna 2020 i nazwą oferenta
   albo
  • przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP
  Ofertę w pliku .doc wraz z załącznikami w plikach .xls (budżet i harmonogram) należy przesłać w ww. terminie składania ofert na adres: edukacja.globalna@msz.gov.pl . W temacie maila należy podać: „oferta na konkurs EG 2020 (wraz z nazwą oferenta)”. Maksymalny rozmiar dla wysyłanej wiadomości ze wszystkimi załącznikami nie może przekroczyć 20 MB. Pliki o większym rozmiarze należy skompresować.
 7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.
  Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r.
 8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:
  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansuje zadanie publiczne tego samego rodzaju:
  - III moduł projektów wyłonionych w konkursie „Edukacja globalna 2018”, na realizację których przeznaczono łącznie kwotę 1 125 731,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 00/100).
  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju:
  1. „Edukacja globalna 2018” – moduł II na rok 2019 - 1 760 124,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery 00/100);
  2. „Edukacja globalna 2017” – moduł III na rok 2018 – 82 868,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem 00/100).
 9. Dodatkowe informacje o konkursie:
  Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja, www.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie Ministerstwa.
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików