Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.[1]) z dniem 29 maja 2019 r. ustanawia się program „Doktorat wdrożeniowy”, zwany dalej „programem”.

I. Przedmiot programu

 1. Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.
 2. Program składa się z modułów:
  1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;
  2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

II. Podmioty uprawnione do udziału w programie

Do udziału w programie są uprawnione:

 1. uczelnie akademickie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  – prowadzące szkołę doktorską, dla których przyznanie środków finansowych stanowiących wsparcie w ramach programu, zwanych dalej „środkami finansowymi”, nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej „wnioskodawcami”. 

III. Warunki udziału w programie

 1. Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.
 2. Warunkiem udziału w programie jest wyznaczenie przez wnioskodawcę opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu. Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:
  1. stopień doktora lub
  2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub
  3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.
 3. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, powinny być potwierdzone dokumentami lub oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego.
 4. Zadaniem opiekuna pomocniczego jest monitorowanie postępów doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.
 5. Wnioskodawca może zmienić opiekuna pomocniczego na wniosek:
  1. doktoranta – po zasięgnięciu opinii podmiotu zatrudniającego doktoranta;
  2. podmiotu zatrudniającego doktoranta.
 6. Środki finansowe przyznane w ramach programu są przeznaczone na:
  1. stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;
  2. koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
  3. dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.
 7. Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi:
  1. 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
  2. 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
 8. Roczna kwota dofinansowania ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania przez jednego doktoranta infrastruktury badawczej stanowi iloczyn liczby 12, kwoty 3450,00 zł powiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 6 pkt 2, współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej lub dyscyplinie artystycznej, określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202) oraz współczynnika 15%.
 9. Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

IV. Tryb przeprowadzenia naboru do programu

 1. Pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 31 maja 2019 r. do dnia 27 czerwca 2019 r.
 2. Nabory wniosków w ramach programu w roku 2020 i w kolejnych latach trwają od dnia 31 marca do dnia 31 maja danego roku.
 3. Wniosek zawierający informacje określone w załączniku nr 1 do komunikatu składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej „systemem”, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 4. Część wniosku wygenerowaną przez system, zawierającą informacje, o których mowa w części A załącznika nr 1 do komunikatu, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną, przesyła się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „ministrem”.
 5. Do dokumentu, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
  1. oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do komunikatu;
  2. oświadczenie o zgodności informacji zawartych we wniosku złożonym w systemie ze stanem faktycznym i prawnym;
  3. zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
 6. W przypadku podpisania dokumentu, o którym mowa w ust. 4, przez osobę upoważnioną przez kierownika wnioskodawcy wraz z tym dokumentem składa się stosowne upoważnienie.
 7. Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  1. wniosek otrzymał w systemie status „wysłany”;
  2. dokument, o którym mowa w ust. 4, wraz z załącznikami został przesłany za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra i wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).
 8. Wniosek, który wpłynie po terminie określonym w ust. 1 lub 2, pozostawia się bez rozpatrzenia i informuje się wnioskodawcę o tym za pomocą systemu.
 9. Procedura oceny wniosków składa się z oceny formalnej i merytorycznej.
 10. Ocena formalna polega na weryfikacji kompletności, poprawności rachunkowej i spełnienia wymagań określonych w niniejszym komunikacie.
 11. Wniosek zawierający braki formalne zwraca się wnioskodawcy za pomocą systemu z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia odebrania wezwania oraz pouczeniem o skutkach ich nieusunięcia. Wniosek, w przypadku którego braków formalnych nie usunięto w terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia. Do oceny merytorycznej są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, poprawne rachunkowo i spełniające wymagania formalne określone w komunikacie.
 12. Oceny merytorycznej wniosku dokonuje zespół doradczy powołany na podstawie art. 341 ustawy, według kryteriów, o których mowa w części V.
 13. Po dokonaniu oceny wniosków zespół doradczy przedstawia ministrowi listę rankingową wniosków wraz z informacją  o liczbie doktorantów, którzy mogą zostać przyjęci do szkoły doktorskiej w ramach programu, i wysokości środków finansowych w podziale na lata akademickie oraz uzasadnieniem.
 14. Minister informuje wnioskodawcę, za pomocą systemu, o wynikach oceny wniosku, w tym liczbie doktorantów, którzy mogą zostać przyjęci do szkoły doktorskiej w ramach programu, i wysokości środków finansowych w podziale na lata akademickie.
 15. Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia umotywowanych zastrzeżeń do wyników oceny w terminie 14 dni od dnia odebrania informacji, o której mowa w ust. 14. Zastrzeżenia składa się w sposób określony w ust. 4. Niezłożenie w terminie umotywowanych zastrzeżeń uznaje się za brak zastrzeżeń wnioskodawcy do wyników oceny.
 16. Minister, na podstawie wyników oceny, a w przypadku złożenia przez wnioskodawcę umotywowanych zastrzeżeń – po ich rozpatrzeniu:
  1. kwalifikuje wnioskodawcę do udziału w programie;
  2. nie kwalifikuje wnioskodawcy do udziału w programie.
 17. Informację o:
  1. zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie wraz z informacją o liczbie doktorantów, którzy mogą zostać przyjęci do szkoły doktorskiej w ramach programu, i wysokości środków finansowych w podziale na lata akademickie,
  2. niezakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie
  – przekazuje się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej wnioskodawcy.
 18. Wnioskodawca, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 17 pkt 1, i po przeprowadzeniu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w terminie do dnia 20 września roku, w którym prowadzony jest nabór wniosków, składa ministrowi:
  1. formularz zawierający informacje niezbędne do przekazania środków finansowych w ramach programu albo ustalenia innej ich wysokości, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2 do komunikatu – za pomocą systemu oraz
  2. część formularza wygenerowaną przez system, zawierającą informacje, o których mowa w części A załącznika nr 2 do komunikatu, wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 19 – w sposób określony w ust. 4.
 19. Do dokumentu, o którym mowa w ust. 18 pkt 2, dołącza się:
  1. oświadczenie wnioskodawcy o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym informacji niezbędnych do przekazania środków finansowych albo ustalenia innej ich wysokości;
  2. kopię dokumentu potwierdzającego, że osoba przyjęta do szkoły doktorskiej w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez dany podmiot, wraz ze zgodą tego podmiotu na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu;
  3. kopię zgody osoby przyjętej do szkoły doktorskiej w ramach programu na przetwarzanie jej danych osobowych w ramach programu.
 20. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 18, uznaje się za rezygnację z udziału w programie. Do dokumentów, o których mowa w ust. 18 pkt 1 i 2, stosuje się odpowiednio ust. 11.
 21. Minister ustala inną wysokość środków finansowych w ramach programu w przypadku gdy wnioskodawca nie przyjął do szkoły doktorskiej w ramach programu planowanej liczby osób określonej w informacji, o której mowa w ust. 17 pkt 1, dostosowując wysokość środków finansowych do liczby osób, które zostały przyjęte do szkoły doktorskiej w ramach programu.
 22. Minister może ustalić inną wysokość środków finansowych w ramach programu w przypadku gdy wnioskodawca ma możliwość przyjęcia do szkoły doktorskiej w ramach programu większej liczby osób niż określona w informacji, o której mowa w ust. 17 pkt 1, uwzględniając:
  1. wyniki oceny wniosku,
  2. informacje o osobach, które nie zostały przyjęte do szkoły doktorskiej w ramach programu z powodu przekroczenia planowanej liczby osób, zawarte w dokumencie, o którym mowa  w ust. 18 pkt 1,
  3. limit wydatków z budżetu państwa na realizację programu w danym roku
  – dostosowując wysokość środków finansowych do liczby osób, które mogą zostać dodatkowo przyjęte do szkoły doktorskiej w ramach programu, przy czym przepisy ust. 18, 19 i 21 stosuje się odpowiednio.
 23. Wnioskodawca składa w urzędzie obsługującym ministra cztery egzemplarze umowy podpisane przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną. Wzór umowy minister udostępnia wnioskodawcy w systemie. Niezłożenie umowy w terminie 21 dni od dnia udostępnienia wzoru umowy w systemie uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.
 24. W umowie określa się w szczególności:
  1. liczbę doktorantów w ramach programu;
  2. wysokość przyznanych środków finansowych w podziale na lata akademickie;
  3. liczbę i wysokość rat oraz terminy ich przekazywania;
  4. zakres informacji zawartych w raportach z wykorzystania środków finansowych;
  5. dokumenty stanowiące załączniki do raportów z wykorzystania środków finansowych;
  6. warunki i kryteria oceny raportów z wykorzystania środków finansowych;
  7. okoliczności stanowiące przesłanki wezwania do zwrotu środków finansowych w całości lub w części;
  8. zasady i sposób zwrotu środków finansowych;
  9. okoliczności stanowiące przesłanki odstąpienia od umowy.

V. Szczegółowe kryteria oceny wniosków

     Przy ocenie wniosku uwzględnia się następujące kryteria:

 1. w ramach oceny poziomu merytorycznego wniosku:
  1. spójność i praktyczne znaczenie przedstawionej koncepcji prowadzenia szkół doktorskich w ramach programu,
  2. dostosowanie harmonogramu realizacji działalności naukowej do przedstawionej koncepcji prowadzenia szkół doktorskich w ramach programu;
 2. w ramach oceny potencjału wnioskodawcy:
  1. doświadczenie wnioskodawcy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie działalności naukowej,
  2. doświadczenie wnioskodawcy w zakresie rozpraw doktorskich stanowiących prace projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, wdrożeniowe lub artystyczne;
 3. w ramach oceny użyteczności wyników prac lub zadań – znaczenie wyników planowanej działalności naukowej dla rozwoju innowacyjności i gospodarki.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Małgorzata Tokaj
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-05-31
Data udostępnienia w BIP:
2019-05-31
Data ostatniej aktualizacji:
2019-05-31
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-05-31 11:32:06)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-05-31 11:45:22)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików