Informacja o wynikach otwartego naboru partnera do projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II” (ZSUN II)

W dniu 28 października 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ogłosiło otwarty nabór partnera do projektu „Zintegrowany System Usług dla Nauki - etap II” (ZSUN II) z terminem składania zgłoszeń wynoszącym 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze. Otwarty nabór został ogłoszony na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2016.217 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020”.

Rozstrzygając nabór na partnera MNiSW stwierdzono, że zgłoszenie złożone przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy spełniło wymogi zawarte w regulaminie naboru na partnera, w szczególności spełniło kryteria wymienione w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz uzyskało najwyższą ocenę punktową.

W związku z powyższym umowa o partnerstwie zostanie zawarta z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa.

Zgodnie z pkt IX.3 regulaminu naboru partnera do projektu ZSUN II wyniki naboru przekazuje się drogą elektroniczną podmiotom biorącym udział w naborze i ogłasza się na stronie internetowej www.nauka.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików