Wybory nowych członków krajowych Polskiej Akademii Nauk

Prezydium Polskiej Akademii Nauk na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. podjęło uchwałę o przeprowadzeniu wyboru nowych członków krajowych PAN na 140. sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii, która zaplanowana jest na dzień 5 grudnia 2019 r.

Kandydatem na członka Akademii może zostać osoba, która uzyskała pisemne rekomendacje:

  1. trzech członków Akademii, lub
  2. rady naukowej instytutu naukowego lub instytutu badawczego posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
  3. senatu uczelni posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
  4. pięciu osób, które wyróżniają się szczególnie dorobkiem naukowym i autorytetem, wśród których co najmniej jedna osoba jest zatrudniona za granicą na stanowisku profesora lub równorzędnym, a pozostałe posiadają tytuł naukowy profesora nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybór do grona członków Polskiej Akademii Nauk dotyczy całego krajowego środowiska naukowego.

Kandydatury na członków krajowych Akademii należy zgłaszać w formie pisemnej do Prezesa Polskiej Akademii Nauk, w terminie do dnia 31 lipca 2019 r., na adres:

Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

(w przypadku zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje oraz dokumenty związane z wyborami członków Akademii dostępne są na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk w zakładce Komunikaty i ogłoszenia.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików