Wybory do Rady Doskonałości Naukowej - lista kandydatów oraz informacje dotyczące głosowania

9 kwietnia br. komisja wyborcza na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1 statutu  Rady Doskonałości Naukowej sporządziła ostateczne listy kandydatów odrębne dla każdej dyscypliny, zawierające w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona poprawnie zgłoszonych kandydatów wraz z nazwami podmiotów zgłaszających.

Informacje dotyczące głosowania

Głosowanie w wyborach członków Rady Doskonałości Naukowej przeprowadza się odrębnie dla każdej dyscypliny. Osoba uprawniona go głosowania w ramach danej dyscypliny będzie mogła oddać głos na nie więcej niż trzech kandydatów.

Głosowanie na kandydatów na członków RDN rozpocznie się 12 kwietnia 2019 o godz. 6:00 i potrwa do 30 kwietnia 2019 do godz. 23:59. Głosowanie odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny system wyborczy RDN.

Indywidualny dostęp do kart wyborczych został przekazany drogą mailową 11 kwietnia osobom znajdującym się na ostatecznej liście osób uprawnionych do głosowania, sporządzonej przez komisję wyborczą 9 kwietnia br. po uwzględnieniu wyników weryfikacji danych osób uprawnionych do głosowania (patrz: Weryfikacja danych w systemie wyborczym)

W jaki sposób będzie przebiegało głosowanie?

Karty wyborcze zostaną przesłane do osób uprawnionych do głosowania na ich adresy e-mail znajdujące się w bazie systemu wyborczego. Karty zostaną udostępnione najpóźniej w dniu rozpoczęcia głosowania do godz. 6:00 rano. Karty wyborcze będą aktywne dopiero od 12 kwietnia od godz. 6:00.

W treści wiadomości e-mail znajdować się będzie link z dostępem do karty wyborczej (adres z indywidualnym tokenem wyborcy). Po wybraniu linku, nastąpi weryfikacja tożsamości wyborcy. Wyborca będzie zobowiązany wprowadzić następujące dane:

  • Imię
  • Nazwisko
  • PESEL

albo

  • Numer dokumentu tożsamości, kraj wydania dokumentu tożsamości, data urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL).

Dodatkowo, wyborca będzie musiał zaakceptować regulamin systemu wyborczego, jeśli wcześniej nie akceptował regulaminu (podczas weryfikacji swoich danych w systemie wyborczym).

Po pozytywnej weryfikacji tożsamości, wyborca uzyska dostęp do karty wyborczej w reprezentowanej przez siebie dyscyplinie (lub dwóch kart wyborczych, jeśli reprezentuje 2 dyscypliny).

Zgodnie z §16 ust. 3 Statutu RDN karta wyborcza w danej dyscyplinie będzie zawierać:

  • w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zgłoszonych w danej dyscyplinie kandydatów wraz z nazwami podmiotów ich zgłaszających;
  • zwięzłą informację o sposobie głosowania, w tym o liczbie kandydatów, których może wskazać uprawniony do głosowania.
  • Prawidłowe oddanie głosu będzie polegało na postawieniu znaku „X” na formularzu elektronicznej karty wyborczej obok nazwisk i imion nie więcej niż trzech kandydatów. Postawienie znaku „X” obok nazwisk i imion więcej niż trzech kandydatów powoduje, że głos jest nieważny.
  • Po oddaniu głosu przez uprawnionego do głosowania, link z dostępem do karty wyborczej przestanie być aktywny.
  • Jeśli uprawniony do głosowania otworzy kartę wyborczą, ale nie odda głosu, to karta wyborcza będzie nadal aktywna – uprawniony będzie mógł ją ponownie otworzyć i zagłosować.

Uwaga: Karty wyborcze będą aktywne w czasie trwania etapu głosowania (zgodnie z terminem określonym w harmonogramie wyborów). Jeśli osoba uprawniona do głosowania nie odda głosu do 30 kwietnia do godz. 23:59, to karta wyborcza przestanie być aktywna i nie będzie już można zagłosować.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików