Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
Nazwa artykułu Liczba wizyt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 675837
Aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach 83551
Prywatność użytkowników - polityka cookies 43762
Zmiana ustawień plików cookies 39913
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach 30367
Kierownictwo MNiSW 26701
Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia 22702
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony) 21036
Regulamin organizacyjny MNiSW 18518
Wniosek aplikacyjny o zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w MNiSW 15545
Skrzynka podawcza MNiSW 14589
Fundacje nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 13379
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 13315
Krajowy Program Badań 13168
Status prawny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12981
Wymagane dokumenty i oświadczenia 12951
Komunikat ws. wyników konkursu dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji 12583
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90) 12312
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek 12004
Skargi i wnioski 11566
Zasady kompleksowej oceny jednostek naukowych i przyznawania im kategorii naukowych 11134
Informacja ogólna o Procesie Bolońskim 10868
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 10826
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 10709
Wykaz kandydatów do KPN 10550
Informacja dotycząca publikowania ogłoszeń w serwisie Komisji Europejskiej 10262
Komunikat o ogłoszeniu 10 konkursu projektów rozwojowych 9735
Rejestry 9346
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 9125
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 9025
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców 8960
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 8906
Ogłoszenie o konkursie w ramach programu pod nazwą „Mobilność Plus” - V edycja 8641
Wnioski o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego 8615
Deklaracja dostępności 8313
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce 8304
Instrukcja korzystania z BIP 8296
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” 8168
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych 8053
Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacja i skład 7906
Redaktorzy 7810
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 7775
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji przedsięwzięcia Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników 7616
Tabele do sprawozdania za cały rok 2016 7291
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych 7177
Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną 7065
Rachunki bankowe MNiSW 6893
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - rok 2016 6854
Lokalne Komisje Etyczne do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacje i składy 6834
Lista kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych 6273