Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
Nazwa artykułu Liczba wizyt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 806482
Aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach 92493
Prywatność użytkowników - polityka cookies 44926
Zmiana ustawień plików cookies 41065
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach 30964
Kierownictwo MNiSW 30422
Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia 27345
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony) 22341
Regulamin organizacyjny MNiSW 20288
Wniosek aplikacyjny o zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w MNiSW 16967
Skrzynka podawcza MNiSW 16420
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 15029
Fundacje nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14643
Status prawny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14300
Wymagane dokumenty i oświadczenia 14271
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców 14236
Krajowy Program Badań 13962
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90) 13504
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek 13318
Skargi i wnioski 13009
Komunikat ws. wyników konkursu dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji 12921
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 r. 12578
Zasady kompleksowej oceny jednostek naukowych i przyznawania im kategorii naukowych 12520
Rejestry 12402
Informacja ogólna o Procesie Bolońskim 11879
Wykaz kandydatów do KPN 11631
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 11538
Informacja dotycząca publikowania ogłoszeń w serwisie Komisji Europejskiej 11491
Komunikat o ogłoszeniu 10 konkursu projektów rozwojowych 10725
Ogłoszenie o konkursie w ramach programu pod nazwą „Mobilność Plus” - V edycja 10411
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych 9946
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 9645
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych 9566
Deklaracja dostępności 9563
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 9505
Wnioski o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego 9279
Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacja i skład 9273
Instrukcja korzystania z BIP 9201
Tabele do sprawozdania za cały rok 9045
Redaktorzy 8744
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce 8623
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji przedsięwzięcia Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników 8434
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” 8432
Rachunki bankowe MNiSW 8314
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 8276
Lokalne Komisje Etyczne do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacje i składy 8084
Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego 8063
Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną 7933
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 7559
Lista kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych 7456