Skargi i wnioski

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się stosownie do zasad określonych w zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Klauzula informacyjna rozpatrywanie skarg i wniosków wniesionych bezpośrednio do MNiSW

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

sekretariat.bm@nauka.gov.pl

tel. +48 22 529 27 18

Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informacje na adres iod@mnisw.gov.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Ciebie skargi lub wniosku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) - Dział VIII. Skargi i wnioski.

Odbiorcy danych osobowych/kategoria odbiorców

W przypadku braku właściwości Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do rozpatrzenia Twojej skargi lub wniosku Twoje dane osobowe trafią do właściwego organu.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniesionej przez Ciebie skargi lub wniosku, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 z późn. zm.).

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Z ww. żądaniem możesz wystąpić do administratora danych w formie pisemnej na ww. adres pocztowy lub mailowy lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).

W związku z tym jesteś zobowiązana/zobowiązany do podania Twoich danych osobowych, a konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie wniesionej przez Ciebie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.


Klauzula informacyjna rozpatrywanie skarg i wniosków otrzymanych od innego organu

Podstawa prawna: art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

sekretariat.bm@nauka.gov.pl

tel. +48 22 529 27 18

Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informacje na adres iod@mnisw.gov.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniesionej przez Ciebie skargi lub wniosku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) - Dział VIII. Skargi i wnioski.

Kategorie danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które zostały podane we wniesionej przez Ciebie skardze lub wniosku, w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia podania.

Odbiorcy danych osobowych/kategoria odbiorców

W przypadku braku właściwości Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do rozpatrzenia Twojej skargi lub wniosku Twoje dane osobowe trafią do właściwego organu.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniesionej przez Ciebie skargi lub wniosku, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 z późn. zm.).

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Z ww. żądaniem możesz wystąpić do administratora danych w formie pisemnej na ww. adres pocztowy lub mailowy lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe pochodzą od organu administracji publicznej który przekazał nam Twoje żądanie do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).

W związku z tym jesteś zobowiązana/zobowiązany do podania Twoich danych osobowych, a konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie wniesionej przez Ciebie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia informacji:
2019-01-09
Data udostępnienia w BIP:
2010-07-19
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-01 20:19:55)
Modyfikacja:
Piotr Zieliński (2013-05-06 10:08:48)
Modyfikacja:
Piotr Zieliński (2013-05-06 13:02:02)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-06-19 10:27:54)
Utworzenie:
(2014-03-31 12:41:56)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-11-02 16:11:07)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-01-22 14:36:59)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-03-17 08:51:59)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-07-14 08:27:45)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-07-27 12:54:57)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-07-27 13:56:59)
Utworzenie:
Dominika Luksic (2018-12-28 15:51:25)
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-01-09 14:28:59)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików