Raport z kontroli wydatkowania dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań w zakresie rozbudowy lokalnej sieci komputerowej LAN w 2003 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim


                                                                                                    Warszawa,  30.05.2005
Biuro  Ministra                                                                   
Wydział Kontroli 
BM – WK/1952/  60  / JF /200

1.Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia  Nr 22/KN/2005  Ministra
   Nauki – Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.

2.Celem kontroli było sprawdzenie wykonania modernizacji sieci komputerowej  LAN oraz
   prawidłowości wykorzystania przyznanych na ten cel środków finansowych.

3.Minster Nauki - Przewodniczący  Komitetu  Badań  Naukowych  przyznał decyzją nr  
   4451/IA-LAN/2003 z  9.06.2003 r dotację celową  w  wysokości 153  000 zł na 
   dofinansowanie zadań w zakresie rozbudowy lokalnej sieci komputerowej LAN w 2003 r.
  
  W złożonym przez jednostkę wniosku planowane nakłady inwestycyjne wynosiły:
  1.425.893,00 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji : 1.125.893,30 zł.

4.Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
- ekspert finansowy,
- ekspert naukowy,
- mgr inż. Joanna Falkowska – gł. specjalista MNiI.
 
5.W trakcie kontroli  informacji i wyjaśnień udzielali:
- kwestor  i z-ca kwestora Uniwersytetu  Rzeszowskiego,
- kierownik Centrum Zarządzania Siecią Komputerową.

6.Zakres dofinansowania obejmował : „wymieniony we wniosku z wyłączeniem zakupu
  oprogramowania, wyłącznie na inwestycje służące potrzebom badań naukowych i  prac
  rozwojowych”.


7.Załącznikami do raportu są:
- sprawozdanie eksperta naukowego
- sprawozdanie eksperta finansowego
- opinia Departamentu Ekonomicznego
- opinia Departamentu Systemów Informatycznych  Nauki


8.Ustalenia kontroli:

8.1.eksperta naukowego:

- wniosek przewidywał rozbudowę sieci LAN w wielu budynkach; do realizacji wybrany
został budynek  F / A2/ zlokalizowany przy ul. Rejtana;
- stwierdzone zostały rozbieżności pomiędzy  planowanym zakresem rzeczowym 
inwestycji a faktyczną realizacją sygnalizowane częściowo  pismami do MNiI;
- sieć i urządzenia  są  aktualnie eksploatowane;
- zadanie zostało zrealizowane według  projektu opisanego w Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia;
- dodatkowo zakupiono 6  szt. urządzeń; 2 szt. są aktualnie zlokalizowane niezgodnie
z opisem przedstawionym w raporcie końcowym;
- dokumentacja powykonawcza nie budzi zastrzeżeń;

       Wg eksperta naukowego zasadne jest:
· informowanie MNiI o ostatecznym zakresie przyjętych do realizacji zadań , 
· wprowadzenie obowiązku podawania wykazu numerów fabrycznych lub innych cech
identyfikacyjnych kupowanych urządzeń stanowiących środki trwałe.

       Wg wyjaśnień  przedstawionych w piśmie Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju / PRO-
       00/03/05/:

· modernizację sieci komputerowej w budynku A2  wybrano ze względu na :
- niespełnianie obowiązujących standardów istniejącej sieci jako najstarszej  w Uniwer- sytecie Rzeszowskim;
- zlokalizowanie w budynku A2 jednostek, które najintensywniej wykorzystują sieć do
celów naukowych i edukacyjnych;
- przeniesienie Centrum Zarządzania Siecią Komputerową z innego budynku do bud.A2
w 2003 roku;
· zmiany techniczne nastąpiły w celu uzyskania: większych przepustowości, zastosowania 
      szybszej  technologii, właściwej współpracy urządzeń, właściwego zarządzania, admini-
stracji i monitoringu z uwzględnieniem ograniczonych wobec „wniosku” środków
finansowych;
 *    przeniesienie 2 szt. urządzeń poza budynek A2 ma charakter tymczasowy.

8.2.eksperta finansowego:

- środki na inwestycję gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym;
- odsetki bankowe zwiększyły stan środków inwestycyjnych, niewykorzystane środki
zostały zwrócone  MNiI;
- dokumentacja dotycząca zrealizowanych zakupów spełnia wymogi ustawy o rachunko-
wości;
- zrealizowane zadania inwestycyjne zostały prawidłowo przyjęte na stan środków
trwałych;
- stwierdzono zgodność pomiędzy zapisami w dokumentacji finansowo-księgowej  a
raportem złożonym do MNiI;
-      stwierdzono stosowanie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach
        publicznych.
     
Zespół  Specjalistyczny ds. Infrastruktury Informatycznej uznał wyjaśnienia pokontrolne
złożone przez Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju  Uniwersytetu Rzeszowskiego za
uzasadnione i wystarczające oraz podtrzymał pozytywną opinię w sprawie rozliczenia
dotacji .


Wnioskuję o:

-wykorzystanie wyników kontroli przez Departament Systemów Informatycznych  Nauki
 oraz Departament Ekonomiczny;
-wystosowanie do jednostki pisma kwitującego kontrolę.


  Raport został zaakceptowany przez Ministra Nauki i Informatyzacji  w dniu  1 czerwca 2005 r.

 

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2005-07-05
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
(2013-05-10 09:19:16)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików