Raport z kontroli środków finansowych przyznanych w ramach dotacji na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej badania, tj. publikacji książkowych, przeprowadzonej w Stowarzyszeniu PRO CULTURA LITTERARIA w Warszawie

Warszawa, 29.07.2005 r.

Biuro Ministra
Wydział Kontroli
BM-WK/1952/ 102 /AZ/2005

1. Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia Nr 16/KN/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji.

2. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych jako dotacja podmiotowa na realizację ww. zadania z zakresu działalności wspomagającej badania.

3. Decyzją Ministra Nauki - Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych
Nr 671/P/DS/03 z dnia 24.03.2003 r. przyznano Stowarzyszeniu PRO CULTURA LITTERARIA w Warszawie środki finansowe, stanowiące dotację podmiotową
w łącznej wysokości 38 950 zł, przeznaczoną na realizację w terminie do dnia
31 grudnia 2003 r. zadania z zakresu działalności wspomagającej badania,
tj. publikacji książkowych.

4. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
1) ekspert finansowy,
2) mgr Artur Zarzycki – specjalista w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji.

5. Informacji i wyjaśnień udzielali:
- Prezes Stowarzyszenia PRO CULTURA LITTERARIA w Warszawie,
- osoba prowadząca rozliczenia finansowe.

6. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Stowarzyszenia PRO CULTURA LITTERARIA w Warszawie w oparciu o dokumentację źródłową dotyczącą realizowanego zadania:
- dowody księgowe, bankowe i faktury,
- zapisy na kontach obrazujące wpływ środków pieniężnych i ich wykorzystanie
- wyjaśnienia osób odpowiadających za wykorzystanie środków.

7. Załącznikami do raportu są:
- sprawozdanie eksperta finansowego,
- opinia Departamentu Ekonomicznego,
- opinia Departamentu Bazy Badawczej.

8. Ustalenia z kontroli:
- zrealizowano 4 zadania (za jedno niezrealizowane zwrócono środki do Komitetu Badań Naukowych). Środki planowane na te 4 zadania były wyższe od poniesionych o 20.759 zł., co wpłynęło w znacznym stopniu na procentowy wzrost udziału dofinansowania w nakładach ogółem (z planowanych 30,7% do 37,3%). Nakłady ogółem Stowarzyszenie przedstawiło tylko w postaci zestawienia kosztów, podpisanego przez Kierownika Działu Wydawniczego IBL i zestawienia te różnią się od danych przedstawionych w raporcie, tj. są mniejsze o 69 zł,
- ogółem koszty wydanych publikacji wyniosły:   74.317 zł
w tym:
środki własne jednostki:         1.320 zł
dotacja KBN:        27.700 zł
inne środki (od sponsorów lub współrealizatorów zadań):  45.297 zł
- zgodnie umową Wykonawca zobowiązał się do sporządzenia odrębnej dokumentacji księgowej kosztów związanych z realizacją poszczególnych zadań objętych umową. Środki finansowe przyznane przez Komitet na dofinansowanie publikacji mogły być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wydania, z wyłączeniem honorariów autorskich. Stowarzyszenie
w całości wykorzystało przyznana dotację na zrealizowane zadania i posiada prawidłowe dokumenty księgowe oraz prowadziło prawidłową odrębną ewidencję księgową dokumentująca wydatki. Wydatki nie obejmują honorariów autorskich,
- Stowarzyszenie zleciło wykonanie w części realizację ww. publikacji książkowych Instytutowi Badań Literackich PAN w Warszawie,
- brak możliwości kontroli dokumentów IBL uniemożliwia potwierdzenie ich faktycznego poniesienia, ale kontrolującym przedstawiono egzemplarze wydrukowanych publikacji, więc zakres rzeczowy umowy w części dotyczącej wydania 4 publikacji został wykonany. Z dokumentów źródłowych wynika, że druk publikacji dofinansowany był również przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.

9. Wnioskuję o wystosowanie do Stowarzyszenia PRO CULTURA LITTERARIA
      w Warszawie pisma pokontrolnego.


Raport został zaakceptowany przez Ministra Nauki i Informatyzacji  w dniu  2 sierpnia 2005 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2005-09-08
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
(2013-05-10 08:58:47)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików