Raport z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Warszawa 2005-06-08
       

Wydział Kontroli
BM-WK/1952-67/KP/2005


1. Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia Nr 11/KN/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji..

2. Kontroli podlegała prawidłowość realizacji umowy Nr 2442/CT12-9/99 z dnia
30 lipca 1999 r. o wykonanie prac badawczo-rozwojowych objętych projektem celowym Nr 9 T12E 007 97C/3754 pn.: „Wielkopolski System Informacji Przestrzennej - WSIP”.

3. Decyzją Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych Nr 2442/CT12-9/99 z dnia 29 lipca 1999 r. przyznano Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu środki finansowe w wysokości 490 000  zł.

4. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
- ekspert finansowy,
- ekspert naukowy,
- mgr Krzysztof Partyka –gł. specjalista w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji.

5. Informacji i wyjaśnień udzielali:
- Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu,
- kierownik Wydziału w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu,
- Geodeta Wojewódzki,
- dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,
- osoby bezpośrednio odpowiedzialne za funkcjonowanie i aktualizację WSIP.

6. Załącznikami do raportu są:
- sprawozdanie eksperta finansowego,
- sprawozdanie eksperta naukowego,
- opinia DE,
- opinia DBG.

7. Ustalenia z kontroli:
7.1. opinia eksperta finansowego:
- Wykonawca stosuje wzorcowy plan kont ustalony dla budżetu,
- Wykonawca zapłacił Realizatorowi należne kwoty zgodnie z umową,
- Wykonawca sprawuje nadzór nad realizacją prac badawczo-rozwojowych,
- środki finansowe przyznane przez KBN zostały właściwie wykorzystane na cele określone w Decyzji Przewodniczącego KBN,
- Wykonawca nie prowadzi wyodrębnionej ewidencji księgowej poniesionych nakładów na realizacje projektu z podziałem na zadania zgodnie z zakresem określonym w harmonogramie do umowy; brak kwalifikacji kosztów według zadań harmonogramu,
- w ramach projektu nie zakupiono aparatury naukowo – technicznej,
- rzeczywiste nakłady poniesione przez Wykonawcę pokrywają się z kwotą nakładów wykazanych w raporcie końcowym – nieznaczna rozbieżność,
- przy zakupach stosowano przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- Wykonawca przedstawił zestawienie nakładów na prace inwestycyjno – wdrożeniowe wraz z załącznikami,
- uwagi i spostrzeżenia zostały przekazane i omówione podczas kontroli.

7.2. opinia eksperta naukowego:
- w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono istotnych odstępstw od przyjętych podstawowych założeń projektu od strony merytorycznej,
- uzyskane od Wykonawcy informacje w pełni potwierdzają osiągnięcie najważniejszych zaplanowanych celów,
- wdrożony w efekcie realizacji projektu celowego Wielkopolski System Informacji Przestrzennej, opracowany dla reprezentatywnej części województwa (ok. 450 km2), jest sukcesywnie uzupełniany, między innymi
w oparciu o materiały teledetekcyjne (zdjęcia lotnicze będące podstawą tworzenia ortofotomapy i topograficznej bazy terenu) w ramach przydzielanych środków budżetowych na utrzymanie i aktualizację systemu, aby w efekcie objąć teren całego województwa.

8. Wnioskuję o wystosowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pisma kwitującego kontrolę, z uwzględnieniem uwag eksperta finansowego dotyczących prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej poniesionych nakładów na realizację projektu, z podziałem na zadania, zgodnie
z zakresem określonym w harmonogramie do umowy.

Raport został zaakceptowany przez Ministra Nauki i Informatyzacji  w dniu  15 czerwca 2005 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2005-07-05
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
(2013-05-10 09:24:03)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików