Raport z kontroli przeprowadzonej w Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu

Warszawa 2005-05-24
       

Wydział Kontroli
BM-WK/1952- 59 /KP/2005


     

1. Kontrola została przeprowadzona 23 – 25 lutego 2005 r. na podstawie Postanowienia Nr 12/KN/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. Ministra Nauki i Informatyzacji..

2. Kontroli podlegała dotacja na dofinansowanie w 1998 r. inwestycji pn.: „Herbarium dla zbiorów Zielnika Muzeum Przyrodniczego”.

3. Decyzją Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych Nr 2687/IB/105/98 z dnia
6 listopada 1998 r. przyznano Uniwersytetowi Wrocławskiemu we Wrocławiu dotację w wysokości 1 400 000 zł.

4. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
- ekspert finansowy,
- ekspert budowlany,
- mgr Krzysztof Partyka –gł. specjalista w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji.

5. Informacji i wyjaśnień udzielali:
- prof. dr hab. Zdzisław Latajka – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,
- kwestor i z-ca kwestora,
- kierownik Działu Środków Trwałych,
- kierownik Biura Obsługi Majątku i Inwestycji,
- st. referent Biura Obsługi Majątku i Inwestycji,
- kierownik Biura Zamówień Publicznych,
- kurator Herbarium,
- pracownik Biura Zamówień Publicznych.

6. Załącznikami do raportu są:
- sprawozdanie eksperta finansowego,
- sprawozdanie eksperta budowlanego,
- opinia DE,
- opinia DBB.

7. Ustalenia z kontroli:
7.1. opinia eksperta finansowego:
- przedłożone do kontroli faktury z tytułu wykonania budowy „Herbarium” były sprawdzane pod względem rachunkowym i zatwierdzane do wypłaty; brak jest natomiast opisu merytorycznego i źródeł finansowania – znajduje się tylko podpis z klauzulą,
- dzienniki pomocnicze do kont „083”, „201”, „130”, „845” prowadzone są prawidłowo,
- przy zleceniach na wykonanie usług budowlano-montażowych finansowanych przez MNiI zachowano tryb zamówień publicznych, brak jest rejestru zamówień publicznych,
- cel wykonania budowy „Herbarium” osiągnięto przy prawidłowym wykorzystaniu dotacji otrzymanej z MNiI w kwocie 1 400 000 zł oraz naliczonych od niej odsetek w kwocie 603 493,42 zł.

7.2. opinia eksperta budowlanego
- projekt inwestycji został wykonany i sprawdzony przez osoby uprawnione; posiada on wymagane uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę,
- stwierdzono braki w dokumentacji technicznej obiektu, czego przyczyną jest likwidacja Zarządu Inwestycji Szkół Wyższych będącego Inwestorem Zastępczym,
- stwierdzono usterki wykonawcze: – izolacje i uszczelnienia pianowe okien
i witryn są niezabezpieczone przed korozją, występują wady prac malarsko-tynkarskich oraz wadliwy system klimatyzacyjno-wentylacyjny.

7.3. opinia DE:
- należy zobowiązać Uniwersytet Wrocławski do niezwłocznego złożenia dokumentów umożliwiających ostateczne rozliczenie dotacji.

8. Wnioskuję o wystosowanie do Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu pisma kwitującego kontrolę z uwzględnieniem uwagi zobowiązującej jednostkę do złożenia do DE dokumentów umożliwiających ostateczne rozliczenie dotacji.


  Raport został zaakceptowany przez Ministra Nauki i Informatyzacji  w dniu  1 czerwca 2005 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2005-07-05
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
(2013-05-10 09:20:52)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików