Raport z kontroli projektu badawczego umowa nr 1199/T11/2003/24 pn.: "Metody syntezy inteligentnych, adaptacyjnych regulatorów dla obiektów dynamicznych z szybkozmiennymi opóźnieniami w warunkach niepewności z zastosowaniem do sterowania jakością w sieciach dystrybucji wody" realizowanego przez Politechnikę Gdańską

       Warszawa, dnia 21.06.2005 r.

Biuro Ministra
Wydział Kontroli
BM-WK-1952/   72 /SL/2005

1. Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia nr 21/KN/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji.


2. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych i przekazanych Politechnice Gdańskiej decyzją Ministra Nauki – Przewodniczącego KBN nr 1199/T11/2003/24  w wysokości 28.300 zł.


3. Kontrolę przeprowadził Zespół w składzie;
- ekspert finansowy,
- mgr Sylwester LEŚNICKI – gł. specjalista w MNiI.


4. W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:
- zastępca Kwestora Politechniki Gdańskiej,
- specjalista w Dziale Księgowości i Planowania PG,
- kierownik projektu.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Politechniki Gdańskiej, w oparciu o ewidencję księgową oraz dokumenty źródłowe dotyczące realizowanego projektu.


5. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- nakłady na realizację projektu wynosiły ogółem 23.823,58 zł,

- MNiI przekazało na rachunek bankowy Politechniki Gdańskiej środki finansowe
w wysokości 28.300,00 zł,

- niewykorzystaną kwotę 4.476,42 zł zwrócono na rachunek bankowy MNiI,

- na wynagrodzenia z narzutami wydatkowano 50 % kosztów projektu,

- na inne koszty złożyły się – wg ewidencji księgowej – usługi transportu obcego oraz podróże służbowe zagraniczne,

- koszty pośrednie ogółem stanowiły 27,3 % wszystkich kosztów projektu oraz 37,6 % kosztów bezpośrednich,

- do KBN został przekazany tylko raport roczny z realizacji projektu,

- w wyniku korespondencji z Zespołem T11, kierownik projektu został poinformowany o decyzji Zespołu pisemnie w dniach  06.05.2004 r. i 18.11.2004 r.

Źródłem finansowania projektu były środki z budżetu państwa na naukę przekazane na podstawie umowy nr 1199/T11/2003/24, a przedmiotem umowy jest wykonanie projektu badawczego – promotorskiego. Warunkiem rozliczenia tego typu umowy jest praca doktorska i uzyskanie jej recenzji.


6. Wnioskuję o wystosowane do Politechniki Gdańskiej pisma kwitującego kontrolę
z informacją dotyczącą terminu złożenia pełnej dokumentacji projektu (09.07.2005 r.), co umożliwi rozpoczęcie procedury rozliczania projektu – pod rygorem uznania umowy za niewykonaną.


Raport został zaakceptowany przez Ministra Nauki i Informatyzacji  w dniu  23 czerwca 2005 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2005-07-05
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
(2013-05-10 09:23:32)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików