Raport z kontroli projektu badawczego pn: "Optymalizacja właściwości mechanicznych poprzez modelowanie mikrostruktury kompozytu SiC-TiB2" realizowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

                                                                                                    Warszawa, 12.12.2005
             

Biuro  Ministra                                                                   
Wydział Kontroli 
N- BM – WK/1952/ 159 / JF /2005

 
1.Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia  Nr  58/KN/2005  Ministra
   Nauki i Informatyzacji.

2.Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości  realizacji  projektu badawczego pn:
 „Optymalizacja właściwości mechanicznych poprzez modelowanie mikrostruktury 
   kompozytu SiC-TiB2” realizowanego w  Akademii Górniczo-Hutniczej 
   im. Stanisława Staszica w Krakowie.

3. Projekt został zrealizowany na podstawie umowy Nr 1246/ T08/2001/21 z dnia 28.10.2001 r.                Przyznana kwota wynosiła : 207.500 zł.

4.W dniu 22.07.2003 r. zawarto Aneks Nr 1, zmieniający zakres zakupu aparatury naukowo-
   badawczej.

5.Termin rozpoczęcia prac ustalony został na: 1.09.2001r., termin zakończenia na: 
   31.08.2003 r.

6.Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
- ekspert  finansowy,
- mgr inż. Joanna Falkowska – gł. specjalista MNiI.
 
7.W trakcie kontroli  informacji i wyjaśnień udzielali:

- Kwestor AGH,
- Dyrektor Administracyjny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
- kierownik Działu Kosztów.

8.Załącznikami do raportu są:

- sprawozdanie eksperta finansowego
- opinia  Departamentu Ekonomicznego II
- opinia  Departamentu Badań Naukowych.

9.Ustalenia kontroli:

9.1.Środki finansowe przyznane na realizację projektu zostały wydatkowane zgodnie
z  przeznaczeniem.

9.2.Ewidencja księgowa kosztów poniesionych na realizację projektu prowadzona była w 
  układzie kalkulacyjnym i rodzajowym  zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

9.3.Dane wykazywane w raportach rocznych są zgodne z zapisami w ewidencji księgowej.

9.4.Stwierdzono przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

9.5.Uchwałą Zespołu Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych Komitetu
    Badań Naukowych projekt badawczy został uznany za wykonany i rozliczony.
 

10. Wnioskuję o  wystosowanie do Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 
    pisma pokontrolnego. 
 


Raport został zaakceptowany w zastępstwie Ministra przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w dniu 13 grudnia 2005 r

 

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2006-01-19
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
(2013-05-09 16:04:30)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików