Raport z kontroli prawidłowości wykorzystania środków przyznanych Uniwersytetowi Wrocławskiemu na VI Dolnośląski Festiwal Nauki

       Warszawa, dnia 17.05.2005 r.

Biuro Ministra
Wydział Kontroli
BM-WK-1952/  55 /SL/2005

1. Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia nr 7/KN/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji.
2. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych Decyzją nr 55/R/U/DBB/2003 w wysokości 160.000,00 zł dla Uniwersytetu Wrocławskiego na organizację VI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
3. Kontrolę przeprowadzili:
- ekspert finansowy,
- mgr Sylwester LEŚNICKI – gł. specjalista w MNiI.
4. W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:
- Kierownik Działu Finansowego,
- pracownik Działu Finansowego.

 Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację źródłową realizowanego zadania obejmującą wykorzystanie środków przyznanych przez MNiI w wys. 160.000,00 zł.
5. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:
- Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola powołało Środowiskowego Koordynatora Dolnośląskiego Festiwalu Nauki – panią prof. dr hab. inż. Kazimierę A. WILK,

- Komisja pod przewodnictwem Koordynatora Festiwalu Nauki rozdysponowała środki finansowe przeznaczone przez MNiI na realizację Festiwalu,

- każda z uczestniczących w DFN uczelnia rozliczała się z otrzymanych środków, przesyłając na Uniwersytet Wrocławski notę obciążeniową,

- ewidencja nakładów na VI DFN na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzona była na wyodrębnionym koncie - zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości,

- nakłady te przedstawiają się następująco:
- bezosobowy fundusz płac     -   17.085,00 zł
- honoraria       -     1.000,00 zł
- składki ZUS      -        915,73 zł
- zużycie materiałów      -   22.736,77 zł
- usługi obce       - 111.588,03 zł
- naprawy i konserwacje     -        386,20 zł
- usługi telekomunikacyjne     -     3.223,27 zł
- usługi pocztowe      -          14,10 zł
- świadczenia wewnętrzne     -     1.081,49 zł
- reklama limitowana      -     1.769,33 zł
- reklama nielimitowana     -        200,08 zł
      RAZEM   - 160.000,00 zł

- faktury dotyczące VI DFN zatwierdzane były przez Koordynatora DFN a następnie przez Kwestora i Dyrektora,

- opisy dokumentów przygotowuje Biuro Festiwalu Nauki,

- ogółem organizatorzy VI DFN ponieśli na 7 zadań nakłady w wys. 160.000,00 zł,

- kontrolowane zadanie zrealizowane zostało w ustalonym w umowie terminie,

- wykonawca (Uniwersytet Wrocławski) złożył w MNiI raport z realizacji zadań zgodnie z wymogami,

- przekazane przez MNiI środki finansowe w wys. 160.000,00 zł wydatkowano w całości na realizację zadań,

- dotrzymano postanowień umowy dotyczących ustalonej wysokości środków finansowych na realizację zadań.

6. Wnioskuję o wystosowanie pisma kwitującego kontrolę do Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Raport został zaakceptowany przez Ministra Nauki i Informatyzacji  w dniu  27 maja 2005 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2005-07-05
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
(2013-05-10 09:22:34)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików