Raport z kontroli prawidłowości wykorzystania środków przyznanych na działalność wspomagającą badania Ministerstwu Obrony Narodowej w 2003 r.

       Warszawa, dnia 18.05.2005 r.

Biuro Ministra
Wydział Kontroli
BM-WK-1952/  56 /SL/2005

1. Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia nr 8/KN/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji.
2. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych MON na dofinansowanie działalności wspomagającej badania.
3. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
- ekspert finansowy,
- mgr Sylwester LEŚNICKI – gł. specjalista w MNiI.

4. W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:
-  Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON,

- Gł. specjalista Oddziału Wymagań Długoterminowych i Badań Naukowych.


5. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące dokumenty:
- zapisy decyzji nr 405/DWB-R/2003, przyznającej środki finansowe dla MON,
- pisma MON do MNiI z propozycją podziału środków finansowych przydzielonych decyzją nr 405/DWB-R/2003,
- pismo MNiI do MON informujące o przyjęciu raportu z realizacji zadań DWB,
- ocenę merytoryczną raportu,
- dokumenty źródłowe rozliczenia poniesionych kosztów.

6. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Departament Polityki Zbrojeniowej MON dokonał podziału środków na dofinansowanie działalności wspomagającej badania wg kryterium wynikającego
z wyszczególnienia zadań,
- dokonano podziału środków finansowych na poszczególne jednostki organizacyjne podlegające MON,
- jednostki organizacyjne MON złożyły meldunki do Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON z realizacji zadań związanych z działalnością wspomagającą badania naukowe,
- Departament Polityki Zbrojeniowej MON otrzymał Decyzją nr 405/DWB-R/2003 – 10.000,00 zł na promocję, upowszechnianie i popularyzację osiągnięć naukowych
i naukowo-technicznych,
- kwotę powyższą przekazano do WAT na zorganizowanie konferencji naukowej EIROCRYPT-2003 i posłużyła jako dofinansowanie kosztów konferencji kryptologów,
- ogółem koszty konferencji wyniosły 38.529,27 zł (przy stopie dofinansowania          0,26 %),
- pozostała kwota tj. 87.000,00 zł została przeznaczona na prenumeratę czasopism naukowych i przekazana do poszczególnych jednostek MON.

W ocenie eksperta finansowego środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem a prowadzona ewidencja księgowa umożliwia sprawdzenie kwot wydatkowanych na działalność wspomagającą badania oraz celowość ich wydatkowania.

7. Wnioskuję o wystosowanie pisma kwitującego kontrolę do Ministerstwa Obrony Narodowej.

  Raport został zaakceptowany przez Ministra Nauki i Informatyzacji  w dniu  27 maja 2005 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2005-07-05
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
(2013-05-10 09:20:22)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików