Raport z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji na dofinansowanie w latach 2002 - 2003 kosztów realizacji projektu pt. "Sieć wspomagająca rozwój gospodarki elektronicznej dla rozwijających się regionów Europy" przyznanej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego

Warszawa, 21.11.2005 r.

Biuro Ministra
Wydział Kontroli
N-BM-WK/1952/ 153 /AZ/2005


1. Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia Nr 48/KN/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji.

2. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków przyznanych Województwu Pomorskiemu na dofinansowanie kosztów projektu w formie dotacji na specjalny program badawczy realizowany w ramach 5 Programu Ramowego UE
w latach 2002-2003.

3. Decyzją Ministra Nauki – Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 24.10.2002 r., Nr 2784/E-571/SPB/5PR/UE/DZ491/2002-2003, przyznano Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa środki finansowe w łącznej wysokości 449 500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2002 – 2003 kosztów realizacji projektu pt. „Sieć wspomagająca rozwój gospodarki elektronicznej dla rozwijających się regionów Europy”, realizowanego w ramach II Programu Tematycznego, akronim E-MINDER (kontrakt nr IST – 2000 – 28403).

4. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
1) ekspert finansowy,
2) mgr Artur Zarzycki – specjalista w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji.

5. W toku kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:
- kierownik Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
- główny specjalista w Departamencie Gospodarki i Infrastruktury,
- inspektor w Departamencie Gospodarki i Infrastruktury,
- pracownik księgowości budżetowej.

6. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w oparciu o dokumentację finansowo - księgową dotyczącą realizowanego zadania:
- dowody księgowe, bankowe i faktury,
- zapisy na kontach obrazujące wpływ środków pieniężnych i ich wykorzystanie
- wyjaśnienia osób odpowiedzialnych za wykorzystanie środków.

7. Załącznikami do raportu są:
- sprawozdanie eksperta finansowego,
- uzupełnienie sprawozdania eksperta finansowego,
- opinia Departamentu Ekonomicznego,
- opinia Departamentu Integracji Europejskiej.

8. Ustalenia z kontroli:
- samorząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę o przystąpieniu do projektu w ramach 5 Programu Ramowego UE, program: Technologie Społeczeństwa Informacyjnego (IST), II Program Tematyczny, akronim
e-MINDER, pod pełnym tytułem „Sieć wspomagająca rozwój gospodarki elektronicznej dla rozwijających się regionów Europy” (uchwała nr 522/XXXVIII/2002 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28.01.2002 r.). Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zawarł z Komisją Wspólnoty Europejskiej kontrakt nr IST-2000-28403 jako główny wykonawca. Koordynatorem projektu była SEMA GROUP SAE z siedzibą w Hiszpanii, Madryt. Projekt realizowany był w okresie 01.09.2001 – 31.11.2003.
- samorząd Województwa Pomorskiego wystąpił do Komitetu Badań Naukowych z wnioskiem o dofinansowanie wkładu krajowego do projektu na lata 2002-2003:
· Planowany koszt projektu    17.834.958 zł
· Planowany koszt udziału jednostki     1.124.098 zł
W tym
Środki zagraniczne         562.049 zł
Środki krajowe         562.049 zł
Z tego
-środki budżetowe na naukę         449.638 zł
-środki własne Samorządu         112.411 zł
- ze względu na krótki możliwy okres wydatkowania środków w 2002 roku
(1 miesiąc) oraz obowiązek zwrotu do budżetu dotacji niewykorzystanych
w danym roku przez jednostkę samorządową, Marszałek Województwa Pomorskiego dokonał zwrotu środków w kwocie 180.000,00 zł na rachunek KBN (pismo Marszałka Woj. Pomorskiego nr DCLI-136/2002 z dnia 27.11.2002 r.). Do dyspozycji w 2002r. jako kwota planowana pozostało 59.400,00 zł. Zwrócona do budżetu kwota nie została uruchomiona ponownie przez KBN na rzecz projektu w 2003 r.
- ogółem z dotacji budżetowej dofinansowano koszty projektu w kwocie 191.685,03 zł., co stanowi 71,1 % środków będących w dyspozycji kontrolowanej jednostki,
- niewykorzystane środki stanowiły ok.29 % środków z dotacji. Zwrot do budżetu nastąpił terminowo.
- ogółem przyznaną dotację wykorzystano w ok.43 %. W 2002 roku jednostka dokonała natychmiastowego zwrotu środków w kwocie 180 tys. zł z uwagi na brak możliwości ich wykorzystania w 2002 roku zgodnie z zasadami dyscypliny finansowej obowiązującej jednostkę samorządową. Faktyczne wykorzystanie dotacji pozostającej w dyspozycji jednostki było wyższe
i wynosiło ok.71 %. Z niewielkimi odstępstwami zachowano proporcje udziału poszczególnych rodzajów kosztów w kosztach ogółem w porównaniu do kwot planowanych.
- nie wykorzystano kwoty planowanej na pozostałe wydatki (2 % wszystkich kosztów) oraz wykorzystano proporcjonalnie mniej środków na wynagrodzenia: planowano wykorzystanie ok.53 % środków, a wykorzystano 38 %.
- dokonano przesunięcia środków z kategorii wynagrodzeń z narzutami do kategorii aparatura badawcza. Wynagrodzenia łącznie z aparaturą stanowiły 51 % kosztów poniesionych. Środki na aparaturę nie były planowane, jednak
w trakcie realizacji projektu takie wydatki okazały się konieczne w związku
z utworzeniem Centrum Gospodarki Elektronicznej oraz uruchomieniem portalu internetowego e-pomorskie.pl. Uzasadnienie przesunięcia środków zostało dołączone do raportu końcowego z wykorzystania dotacji.
-  pod względem finansowym prawidłowo wykorzystano dotację MNiI przyznaną decyzją KBN na dofinansowanie kosztów realizacji projektu
e-MINDER w latach 2002-2003. Wydatki zaliczane do kosztów projektu były poniesione w czasie jego trwania i w sposób ciągły, nie przekroczono planowanych kwot.
- ewidencja księgowa nie zawiera uchybień i jest zgodna z zasadami rachunkowości,
- dowody źródłowe opisane są szczegółowo, sprawdzone pod względem zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych, merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności, formalnym i rachunkowym, zatwierdzone przez osoby uprawnione,
- niewykorzystane środki były niezwłocznie zwracane do budżetu,
- struktura rodzajowa poniesionych kosztów nie budzi zastrzeżeń. Wydatki zostały poniesione proporcjonalnie do kwot planowanych,
- w zakresie przeprowadzonej kontroli Urząd realizował wymogi ustawy
o finansach publicznych, środki z budżetu państwa zostały wydzielone,
- zachowano dyscyplinę finansową – środki podlegające zwrotowi do budżetu przekazano na rachunek MNiI. Stosowano procedury kontroli. Wpływy
i wydatki z dotacji ujęto w planach finansowych,
- w odniesieniu do kontrolowanego projektu Urząd stosował przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych.

9. Wnioskuję o wystosowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku pisma pokontrolnego.


Raport został zaakceptowany w zastępstwie Ministra przez Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Edukacji i Nauki w dniu 30 listopada 2005 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2005-12-08
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
(2013-05-09 16:12:34)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików