Raport z kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych dotacji podmiotowej przeznaczonej na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkoły w 2004 r. przeprowadzonej w Politechnice Warszawskiej w Warszawie

Warszawa 2005-12-15

Wydział Kontroli
N-BM-WK/1952-163/KP/2005

1. Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia Ministra Nauki
i Informatyzacji Nr 67/KN/2005 z dnia 4 października 2005 r.

2. Kontroli podlegała prawidłowość wydatkowania środków finansowych dotacji podmiotowej przyznanych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkoły w 2004 r.

3. Decyzją Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych Nr134/E-365/BW/2004
z dnia 24 marca 2004 r. przyznano Politechnice Warszawskiej w Warszawie dotację podmiotową w wysokości: 6.772.000,00 zł.

4. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
- ekspert finansowy,
- mgr Krzysztof Partyka – główny specjalista w MEiN.

5. Informacji i wyjaśnień udzielali:
- Dziekan Wydziału Mechanicznego,
- pełnomocnik Kwestora,
- specjalista ds. Księgowości,
- z-ca kierownika Działu, pełnomocnik Kwestora.

6. Załącznikami do raportu są:
- sprawozdanie eksperta finansowego,
- opinia N-DE,
- opinia N-DBB.

7. Ustalenia z kontroli:
- Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej: Instytut Techniki i Mechaniki Stosowanej oraz Instytut Techniki Cieplnej im. Bohdana Stefanowskiego przedstawił do wglądu kserokopie dokumentów źródłowych dotyczących wydatkowania środków finansowych przyznanych
z dotacji na badania własne szkoły wyższej tj. umowy, rachunki, protokoły odbioru oraz faktury i rachunki dotyczące poniesionych kosztów, a także zestawienie obrotów i sald za 2004 r.,
- Na podstawie raportów księgowych i zapisów na kontach oraz przedstawionych dokumentów stwierdza się prawidłowość i zgodność księgowań z dokumentami źródłowymi,
- Środki finansowe przyznane w dotacji przez Ministra Nauki zostały przekazane w całości do Politechniki Warszawskiej,
- Nakłady poniesione na realizację dotacji zostały właściwie wykorzystane na Wydziale i zgodnie z Decyzją Ministra Nauki z dnia 24 marca 2004 r.,
- Księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości,
- Zakupów, w tym aparatury dokonano z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Wnioskuję o wystosowanie do Politechniki Warszawskiej w Warszawie pisma pokontrolnego.

    

Raport został zaakceptowany w zastępstwie Ministra przez Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Edukacji i Nauki w dniu 20 grudnia 2005 r

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2006-01-19
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
(2013-05-09 16:07:16)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików