Raport z kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych dotacji podmiotowej przeznaczonej na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkoły w 2004 r. przeprowadzonej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Warszawa 2005-12-14

Wydział Kontroli
N-BM-WK/1952-162/KP/2005


1. Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia Ministra Nauki
i Informatyzacji Nr 56/KN/2005 z dnia 14 września 2005 r.

2. Kontroli podlegała prawidłowość wydatkowania środków finansowych dotacji podmiotowej przyznanych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkoły w 2004 r.

3. Decyzją Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych Nr 112/E-356/BW/2004 z dnia 24 marca 2004 r. przyznano Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dotację podmiotową w wysokości: 5.566.000,00 zł.

4. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
- ekspert finansowy,
- mgr Krzysztof Partyka – MEiN,
- mgr Leszek Żelnio - MEiN.

5. Informacji i wyjaśnień udzielali:
- prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – Rektor Uczelni,
- prof. dr hab. Kazimierz Jeleń – Prorektor ds. nauki,
- kwestor AGH,
- kierownik Działu Badań Naukowych.

      Załącznikami do raportu są:
- sprawozdanie eksperta finansowego,
- opinia N-DE,
- opinia N-DBB.

6. Ustalenia z kontroli:

- Z przedstawionej dokumentacji wynika, że poszczególne zadania zostały rozliczone pod względem merytorycznym oraz rachunkowym, a ich raport przedłożono do MNiI w dniu 29.03.2005 roku,
- Kontrolowana dokumentacja źródłowa zawiera cechy dowodu wymaganego z Ustawy o rachunkowości oraz zasad wprowadzających do planu kont (polityka rachunkowości) obowiązującego w AGH,
- Wykorzystanie środków finansowych na wykonanie zadań objętych badaniami własnymi było celowe i prawidłowo wykorzystane,
- Ewidencja prowadzona jest prawidłowo według poniesionych kosztów rodzajowych na poszczególne zadania i prawidłowo rozliczona z otrzymanej dotacji z MNiI na rok 2004.

7. Wnioskuję o wystosowanie do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pisma pokontrolnego.


Raport został zaakceptowany w zastępstwie Ministra przez Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Edukacji i Nauki w dniu 20 grudnia 2005 r

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2006-01-19
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
(2013-05-09 15:58:37)
Modyfikacja:
(2013-05-09 16:00:29)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików