Raport z kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie w 2004 r. kosztów utrzymania i użytkowania miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku częstochowskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych przeprowadzonej w Politechnice Częstochowskiej w Częstochowie

Warszawa 2005-12-16

Wydział Kontroli
N-BM-WK/1952-164/KP/2005

1. Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia Ministra Nauki
i Informatyzacji Nr 70/KN/2005 z dnia 10 października 2005 r.

2. Kontroli podlegała prawidłowość wydatkowania środków finansowych dotacji podmiotowej przyznanych na dofinansowanie w 2004 r. kosztów utrzymania
i użytkowania miejskiej  sieci komputerowej MAN  w środowisku częstochowskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych.

3. Decyzją Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych Nr DIN-14/E-358/SPUB-MAN/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. przyznano Politechnice Częstochowskiej
w Częstochowie dotację podmiotową w wysokości: 248 000,00 zł.

4. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
- ekspert finansowy,
- mgr Krzysztof Partyka –gł. specjalista w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

5. Informacji i wyjaśnień udzielali:
- st. specjalista Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej,
- p.o. kwestor Politechniki Częstochowskiej,
- kierownik sekcji kosztów i przychodów.

6. Załącznikami do raportu są:
- sprawozdanie eksperta finansowego,
- opinia N-DE-II,
- N-DIN nie nadesłał opinii.

Kontrolę przeprowadzono w Kwesturze Politechniki Częstochowskiej stosownie do:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- wymogów zawartych w § 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji
z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków.

7. Ustalenia z kontroli:

- Ewidencja księgowa otrzymanej dotacji oraz jej wykorzystania prowadzona jest systemem elektronicznego przetwarzania danych w Kwesturze Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- Poniesione koszty dotyczące realizacji programu „Utrzymanie i eksploatacja Miejskiej Sieci Komputerowej MAN w Częstochowie” wynoszą 248 000,00 zł.,
- Udokumentowanie kosztów stanowią dowody księgowe sprawdzane pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzane do wypłaty. Dowody te zakwalifikowane zostały prawidłowo do ujęcia
w księgach rachunkowych,
- Rozliczenie przyznanych środków finansowych, sporządzone zostało
w oparciu o prawidłowo prowadzoną ewidencję księgową,
- W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 72
z 2002 r. poz. 664 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148
z późniejszymi zmianami).
 
8. Wnioskuję o wystosowanie do Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie pisma pokontrolnego.


Raport został zaakceptowany w zastępstwie Ministra przez Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Edukacji i Nauki w dniu 20 grudnia 2005 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2006-01-19
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
(2013-05-09 15:50:05)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików