Raport z kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności statutowej jednostki w 2004 r. przeprowadzonej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Warszawa 2005-12-14

Wydział Kontroli
N-BM-WK/1952-161/KP/2005

1. Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia Ministra Nauki
i Informatyzacji Nr 50/KN/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.

2. Kontroli podlegała prawidłowość wydatkowania środków finansowych dotacji podmiotowej przyznanych na dofinansowanie działalności statutowej jednostki
w 2004 r.

3. Decyzją Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych Nr 112/E-356/S/2004 z dnia 16 stycznia 2004 r. przyznano Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dotację podmiotową w wysokości: 25.314.230 zł.

4. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
- ekspert finansowy,
- mgr Krzysztof Partyka –gł. specjalista w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

5. Informacji i wyjaśnień udzielali:
- prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – Rektor Uczelni (do 31.08.2005 r.),
- prof. dr hab. inż. Janusz Kowal – Prorektor ds. badań naukowych (do 31.08.2005 r.),
- prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – Rektor Uczelni (od 01.09.2005 r.),
- prof. dr hab. Kazimierz Jeleń – Prorektor ds. nauki (od 01.09.2005 r.),
- kwestor AGH,
- kierownik Działu Badań Naukowych.

      Załącznikami do raportu są:
- sprawozdanie eksperta finansowego,
- opinia N-DE,
- opinia N-DBB.


6. Ustalenia z kontroli:

- Decyzją Nr 112/E-356/S/2004 z dnia 16.01.2004 r. Minister Nauki przyznał Akademii Górniczo-Hutniczej dotację podmiotową na działalność statutową
w kwocie 25 314 230,00 zł. W/w decyzja przyznająca dotację określa podział środków na poszczególne Wydziały Uczelni według załącznika dołączonego do decyzji. Zadania objęte działalnością statutową oraz wydatki poniesione na ich realizację Uczelnia określa samodzielnie, uwzględniając możliwości finansowania tych zadań z przyznanej dotacji oraz innych źródeł. Przyznana dotacja obejmuje także środki na dofinansowanie kosztów współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą, w szczególności określonej
w umowach międzynarodowych albo w protokołach wykonawczych do tych umów, łączności komputerowej krajowej i zagranicznej oraz importu czasopism naukowych,
- Decyzją Nr 112/E-356/S/2004-1 z dnia 08.11.2004 r. MNiI zwiększono w/w dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej Uczelni
w 2004 r. o kwotę 100 000,00 zł. Dodatkowa kwota została przyznana Wydziałowi Fizyki i Informatyki Stosowanej i stanowiła jednorazową dotację przeznaczoną na rozwój infrastruktury badawczej Wydziału, z e szczególnym uwzględnieniem nośników informacji naukowej,
- Decyzją Nr 112/E-356/S/2004 z dnia 21.12.2004 r. MNiI zwiększono przyznaną dotacje podmiotową na działalność statutową w roku 2004 o kwotę 868 500,00 zł, z tego na Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 68 500,00 zł, na Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (na aparaturę naukowo-badawczą) 800 000,00 zł.,
- Łączna dotacja na działalność statutową Uczelni w roku 2004 wyniosła
26 282 730,00 zł,
- Zadania objęte działalnością statutową oraz wydatki całkowite na ich realizację Uczelnia określa samodzielnie w rocznym planie zadaniowo-finansowym,
w którym są ujęte przewidywane koszty ich realizacji,
- Podział środków na rok 2004 został dokonany w dniu 14.04.2004, następnie przekazano informacje na poszczególne Wydziały o sposobie sporządzenia planu przez te Wydziały,
- Uchwałą Nr 119/2004 Senatu AGH z dnia 09.06.2004 roku w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników AGH w 2004 roku, Senat AGH zezwolił na: - okresowe przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wysokości wynagrodzeń o stałą kwotę zgodnie z art. 117a ust. 5 Ustawy o szkolnictwie wyższym, pracownikom AGH ze środków innych niż określone w art. 24 ust. 1 pkt 1a i 2 ustawy, - zwiększenie wynagrodzeń pracownikom wykonującym prace finansowane z działalności naukowo-badawczej może być przyznane na okres wykonywania pracy, nie dłużej niż do 31.12.2004 roku. W kalkulacji końcowej kosztów realizacji tematu łączny udział kosztów wynagrodzeń nie powinien przekroczyć 65%,
- Rozliczenie podziału środków na badania statutowe i ich wykorzystanie
w roku 2004 jest zgodne ze sprawozdawczością bilansową na 31.12.2004 r.,
- Niewykorzystana kwota dotacji tj. 5 356 659,00 zostaje przeniesiona na rok 2005 i z reguły stanowi ona rezerwę dziekana do podziału w miarę potrzeb na tematy wykonane w roku 2005 na poszczególnych Wydziałach,
- Kontrolowana dokumentacja źródłowa zawiera cechy dowodu wymaganego
z ustawy o rachunkowości,
- Zakupy aparatury niezbędnej do przeprowadzenia badań były zgodne
z przepisami o finansach publicznych, z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o zamówieniach publicznych,
- Wykorzystanie środków finansowych na wykonanie zadań objętych działalnością statutową było prawidłowe pod względem celowości,
- Sprawozdania finansowe przedkładane do MNiI, są zgodne z zestawieniem obrotów i sald poszczególnych kont oraz sprawozdawczością za rok 2004.

7. Wnioskuję o wystosowanie do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pisma pokontrolnego z uwagą dotyczącą potrzeby usprawnienia procesu planowania środkami przyznawanymi na dofinansowanie działalności statutowej
i wykorzystywania ich w większym stopniu w roku przyznania.


Raport został zaakceptowany w zastępstwie Ministra przez Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Edukacji i Nauki w dniu 20 grudnia 2005 r

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2006-01-19
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
(2013-05-09 16:08:28)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików