Raport z kontroli kompleksowej w jednostce badawczo-rozwojowej - Naukowa Komputerowa (NASK) w Warszawie i Akademicka Sieć

                                                                                    Warszawa, dnia 25.05.2005 r.

 

Biuro Ministra
Wydział Kontroli
BM-WK-1952/  61 /SL/2005

   

1.  Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia nr 14/KN/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji. 

2.  Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości gospodarki finansowej a także analiza i ocena w zakresie:

-  działalności naukowej, naukowo-badawczej i rozwojowej zwłaszcza od kątem zgodności ze statutem oraz realizacji celów badawczych i inwestycji,

-  związków działalności naukowej z komercyjną, zwłaszcza usług świadczonych przez NASK dla środowiska naukowego.

 

3.  Kontrolę przeprowadził Zespół w składzie;

-   ekspert naukowy,

-   ekspert finansowy,

-   mgr Sylwester LEŚNICKI – gł. specjalista w MNiI.

 

4.  W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

-     dr Maciej KOZŁOWSKI – Dyrektor NASK,

-           mgr Jarosław NIKIFORUK – Główny Księgowy NASK,

-           mgr Maria ZIÓŁKOWSKA – Radca Prawny.

 

5.  Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:

 

-  sprawozdanie finansowe za 2003 r.,

-  dokumenty źródłowe wprowadzone do ksiąg rachunkowych w 2003 r.,

-  dostarczone dokumenty oraz wyczerpujące odpowiedzi na pytania związane
z działalnością NASK.

 

NASK został utworzony zarządzeniem nr 5/93 Przewodniczącego KBN z dnia 14 grudnia 1993 r. – jako jednostka badawczo-rozwojowa (Dz. Urz. KBN Nr 7 poz. 33).

Przedmiotem działalności NASK jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinach: telekomunikacji, teleinformatyki oraz sieci i usług teleinformatycznych oraz prowadzenie działalności gospodarczej lub usługowej na potrzeby kraju i eksportu.

 

NASK świadczy usługę utrzymania nazw w domenie „pl” oraz prowadzi i zarządza bazą danych klientów domenowych. Kontrolowana jednostka otrzymała decyzją Ministra Nauki – Przewodniczącego KBN Nr DiN-2/E-515/SPUB-MAN/2003 kwotę 2.590.000,00 zł na dofinansowanie kosztów użytkowania miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku warszawskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych w 2003 r. -

 

6.   Ustalenia kontroli:

 

-          sprawozdanie finansowe NASK za 2003 r. było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta,

 

-       bilans NASK za 2003 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 86.042.495,85 zł,

 

-       zysk netto za 2003 r. wyniósł 5.981.468,41 zł

 

-       zysk został podzielony zgodnie z decyzją Dyrektora następująco:

a)  dofinansowanie ZFŚS           200.000,00 zł

b)  zwiększenie funduszu jednostki  -  5.781.468,41 zł

 

-       w ogólnej strukturze rachunku wyników:

 

a)  przychody ze sprzedaży wynoszą      72.867.978,20 zł

i są większe od kwoty sprzedaży za rok ubiegły

 

b)  koszty działalności operacyjnej wynoszą    61.921.677,76 zł

i zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego

 

c)  pozostałe przychody operacyjne wynosiły      3.325.408,87 zł

i są większe w stosunku do roku ubiegłego

 

d)  pozostałe kwoty operacyjne wynosiły        3.485.571,27 zł

i są mniejsze w stosunku do roku ubiegłego

 

e)  przychody finansowe wynosiły          1.194.615,18 zł

i są mniejsze od przychodów roku ubiegłego

 

f)  koszty finansowe wynosiły          1.510.431,91 zł

i zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego

 

-          NASK osiągnął pozytywne wyniki w 2003 r., czego dowodem jest wypracowany zysk netto w kwocie 5.981.468,41 zł.

 

-           NASK stosuje właściwe zasady rachunkowości – zapewniające współmierność przychodów i kosztów.

 

Jednak brak jest ewidencji kosztów wg miejsc powstawania – Zespół „5”.

-           środki finansowe przyznane w 2003 r. na dofinansowanie kosztów utrzymania SPUB

-           z zakresu infrastruktury informatycznej zostały wykorzystane prawidłowo,

 

Zadaniem eksperta naukowego była analiza i ocena stanu faktycznego w 2003 r. w zakresie:

 

-     działalności naukowej, naukowo-badawczej i rozwojowej, zwłaszcza pod kątem zgodności ze statutem oraz realizacji celów badawczych i inwestycji,

 

-     związków działalności naukowej z komercyjną, zwłaszcza usług świadczonych przez NASK dla środowiska naukowego.

 

 

Badania naukowe NASK prowadzone są w pionie naukowym, który utworzono w 2003 r.

 

W skład jego wchodzą dwie pracownie:

-     Pracownia Sterowania Ruchem i Zarządzania Siecią

oraz

-     Pracownia Biometrii.

 

W ramach prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych prowadzono:

 

-     prace z zakresu rejestracji domen internetowych,

 

-     działania informacyjno-edukacyjne Zespołu CERT Polska zmierzające do wzrostu świadomości na temat bezpieczeństwa w Internecie.

 

W ocenie eksperta naukowego:

 

-     NASK jako jednostka badawczo-rozwojowa wykonała swoje zadania w 2003 r. zgodnie ze statutem i ma znaczące osiągnięcia naukowo-badawcze i wdrożeniowe a badania naukowe prowadzone są na wysokim poziomie,

 

-     zadania zawarte w „Strategicznym Planie Rozwoju NASK na lata 2003-2005” zostały wykonane prawidłowo”,

 

-     NASK bezkonfliktowo obsługuje środowisko naukowe i akademickie w zakresie dostępu do Internetu i łączności wzajemnej,

 

-     jednostka wykazuje dużą inicjatywę w zakresie współpracy krajowej i międzynarodowej oraz zaradność w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.

 

7.   Wnioskuję o wystosowane do NASK pisma kwitującego kontrolę z ewentualnym rozważeniem uwagi dotyczącej wprowadzenia ewidencji kosztów wg miejsc ich powstawania – Zespół „5”.

 

 

  Raport został zaakceptowany przez Ministra Nauki i Informatyzacji  w dniu  2 czerwca 2005 r.

 

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2005-07-05
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
(2013-05-10 09:22:04)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików