Raport z kontroli dotacji podmiotowych przyznanych na dofinansowanie kosztów utrzymania i eksploatacji centrum KDM i jego zasobów w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego przy Uniwersytecie Warszawskim.

                                                                                                    Warszawa, 20.12.2005
 Biuro  Ministra                                                                   
Wydział Kontroli
 N- BM – WK/1952/ 168  /2005

 

1.Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia  Nr  57/KN/2005  Ministra
   Nauki i Informatyzacji.

2.Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowana środków finansowych
  przyznanych na dofinansowanie kosztów utrzymania i eksploatacji centrum KDM i jego 
  zasobów w latach 2002 – 2004.

3.Dotacje podmiotowe  zostały przyznane  na podstawie decyzji:

- Nr DIN-2/E-343/SPUB-KDM/2002
Nr DIN-2/E-343/SPUB-KDM/2002-1    w  łącznej wysokości 12 994 000.00 zł,

  -    Nr DIN -2/E-343/SPUB-KDM/2003       w  wysokości               7 240 000.00 zł

- Nr DIN -2/E-343/SPUB-KDM/2004
Nr DIN -2/E-343/SPUB-KDM/2004-1    w łącznej  wysokości  6.695.000.00 zł.


4.Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
- ekspert finansowy,
- ekspert naukowy,
- mgr inż. Joanna Falkowska – gł.specjalista MNiI.
 
5.W trakcie kontroli  informacji i wyjaśnień udzielali:

- prof. dr hab. Marek Niezgódka – Dyrektor ICM,
- Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych,
- Z-ca Kwestora Uniwersytetu Warszawskiego,
- Dyrektor ds. Finansowych i rozwoju ICM,
- Pełnomocnik Kwestora,
- pracownik ds. rozliczeń kosztów

 6.Załącznikami do raportu są:

 -    sprawozdanie eksperta naukowego,
- sprawozdanie eksperta finansowego,
- opinia Departamentu Ekonomicznego,
- opinia Departamentu Systemów Informatycznych Nauki.


7.Ustalenia kontroli:

7.1. wg eksperta naukowego:
- Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego wykorzystało przyznane środki zgodnie z zakresem rzeczowym wniosków z  uwzględnieniem zredukowanych środków finansowych ,
- potwierdza się celowość zakupów aparaturowych realizowanych z odpisów amortyzacyjnych w latach 2002-2004,
- polityka  ICM w zakresie zakupów na oprogramowanie jest realizowana prawidłowo.

Wg eksperta naukowego wskazana jest zmiana sposobu przedstawiania sprawozdania
z realizacji dotacji.

7.2. wg eksperta finansowego:

 -    jednostka wykorzystała dotację w 2004 roku zgodnie z przeznaczeniem,
- jednostka prowadziła wyodrębnione ewidencje księgowe ponoszonych kosztów,
- opracowany i przedłożony raport za 2004 r jest zgodny z ewidencją finansowo-księgową,
- ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
- przestrzegane są przepisy wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych przy
      wydatkowaniu środków finansowych pochodzących z odpisów amortyzacyjnych w
      latach 2002-2004.


Wnioskuję o:

- wykorzystanie wyników kontroli przez Departament Systemów Informatycznych Nauki oraz  Departament Ekonomiczny;
- wystosowanie pisma pokontrolnego do Dyrektora  Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania  Matematycznego i Komputerowego przy Uniwersytecie Warszawskim.


Raport został zaakceptowany w zastępstwie Ministra przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w dniu 21 grudnia 2005 r

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2006-01-19
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
(2013-05-09 16:02:38)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików