Raport wydatkowania środków finansowych przyznanych na działalność statutową w 2004 r. dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie

       Warszawa, dnia 12.12.2005 r.

Biuro Ministra
Wydział Kontroli
N-BM-WK-1952/ 160  /SL/2005

1. Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia Ministra Nauki
i Informatyzacji nr 69/KN/2005.

2. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych na 2004 r. dla CAMK PAN w Warszawie decyzjami Ministra Nauki – Przewodniczącego KBN, nr  76/E-60/S/2004 z dnia 19.01.2004 r., 76/E-60/S/2004-1 z dnia 08.11.2004 r. oraz 76/E-60/S/2004-2 z dnia 21.12.2004 r. w wysokości ogółem 4.932.300,00 zł.

3. Kontrolę przeprowadził Zespół w składzie:
- ekspert finansowy,
- mgr Sylwester LEŚNICKI – gł. specjalista w MNiI.

4. W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała główna księgowa CAMK.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Centrum w oparciu o dokumentację źródłową:
- dowody księgowe,
- dokumenty bankowe
oraz zestawienia, protokoły i sprawozdania.

5. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Centrum zamknęło rok 2004 zyskiem netto w wysokości 468.848,92 zł,

- w  strukturze  przychodów  środki  przekazane  na  działalność   statutową      stanowiły 44,5 % wpływów Centrum w 2004 r.,

- środki na projekty badawcze (własne i zamawiane) stanowiły 34 % przychodów,

- koszty poszczególnych zadań są rozliczane globalnie, na wszystkie tematy realizowane w ramach działalności statutowej,

- w ramach realizowanych w 2004 r. tematów CAMK dokonał zakupu aparatury specjalnej o łącznej wartości 18.275,92 zł – jej ewidencja i przyjęcie na stan majątku nie budzą zastrzeżeń,

- dokumentacja operacji gospodarczych i ewidencja księgowa prowadzone są w sposób prawidłowy,

- rozliczenie środków dotacji dokonane zostało zgodnie z przepisami,

- środki finansowe przyznane na działalność statutową w 2004 r. zostały wykorzystane w całości – zgodnie z ich przeznaczeniem.


6. Wnioskuję o wystosowanie pisma pokontrolnego do Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

Raport został zaakceptowany w zastępstwie Ministra przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w dniu 13 grudnia 2005 r

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2006-01-19
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
(2013-05-09 16:07:57)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików