Przedsięwzięcie „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”

KOMUNIKAT

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 18 stycznia 2019 r.

o warunkach i wysokości przyznania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”

Na podstawie art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024 i 2245) ogłasza się, co następuje:

§ 1. Warunkiem otrzymania przez publiczną uczelnię zawodową środków finansowych w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” w 2019 roku jest:

1)     brak negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej jakości kształcenia na kierunku studiów w stosunku do uczelni, w okresie 6 lat poprzedzających ogłoszenie niniejszego komunikatu;

2)     wynik monitoringu, o którym mowa w art. 352 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczącego absolwentów tej uczelni, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w 2016 r., w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu wskazujący, że:

a)     względny wskaźnik bezrobocia absolwentów jest mniejszy lub równy 1,02,

b)     względny wskaźnik zarobków absolwentów jest większy lub równy 0,4.

§ 2. Wysokość środków finansowych przyznanych uczelniom na realizację przedsięwzięcia w 2019 r. nie przekroczy 15 mln zł. Publiczna uczelnia zawodowa może otrzymać środki finansowe w maksymalnej wysokości 1 mln zł.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1)    Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików