Ogłoszenie o przedłużeniu dodatkowego naboru kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

W dniu 23 lutego 2017 r. Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach podjęła decyzję o ogłoszeniu dodatkowego  naboru kandydatów na członków lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach, w następującym zakresie:

do Lokalnej Komisji Etycznej we Wrocławiu – dodatkowy nabór na członków:

  • reprezentujących organizacje, do której statutowych celów należy ochrona praw pacjenta.

Zgłoszenia kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy przesyłać drogą pocztową na adres:

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Dodatkowy nabór kandydatów do LKE”

 do dnia 22 marca  2017 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Komisji!)

Zgłoszeń kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy dokonywać na formularzu „Zgłoszenia kandydata na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach”.

Do formularza dołącza się obowiązkowo:

  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  • oświadczenie kandydata o braku okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
  • statut organizacji 
  • informację dot. organizacji uzyskaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dokonania zgłoszenia kandydata.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Sylwia Cymerman
Informacje wprowadził do bip:
Magdalena Osińska
Data wytworzenia informacji:
2017-02-23
Data udostępnienia w BIP:
2016-09-29
Data ostatniej aktualizacji:
2016-09-29
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-09-29 14:41:31)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-11-02 12:43:15)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-11-21 09:21:19)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-12-19 08:05:05)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-01-23 13:31:30)
Utworzenie:
Magdalena Osińska (2017-02-23 11:51:12)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików