Komunikat o ogłoszeniu 10 konkursu projektów rozwojowych

Działając na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych (Dz.U. nr 38, poz. 216), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza komunikat o możliwości składania wniosków o przyznanie środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych własnych o tematyce określonej przez wnioskodawcę, w ramach poniższych dyscyplin naukowych:

 • R01 - Elektrotechnika, miernictwo interdyscyplinarne
 • R02 - Elektronika, telekomunikacja, metody komputerowe w nauce
 • R03 - Mechanika, budowa maszyn
 • R04 - Budownictwo, architektura i wzornictwo
 • R05 - Technologie i inżynieria chemiczna
 • R06 - Energetyka
 • R07 - Metalurgia, odlewnictwo i przetwórstwo metali
 • R08 - Technologie materiałowe
 • R09 - Górnictwo, geologia inżynierska, geodezja i kartografia oraz badania kosmiczne
 • R10 - Transport, spalinowe zespoły napędowe
 • R11 - Nauki społeczne i ekonomiczne
 • R12 - Nauki rolnicze i biologiczne
 • R13 - Nauki medyczne, technika w medycynie
 • R14 - Inżynieria procesowa i ochrona środowiska
 • R15 - Inżynieria materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych

Projekty rozwojowe kwalifikowane będą do finansowania na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu wniosków. Część A wniosku, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, należy składać, w terminie od 7 października do 4 listopada 2009 r.
Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego może złożyć jednostka naukowa lub konsorcjum naukowo-przemysłowe, w którego imieniu występuje podmiot wskazany w umowie konsorcjum.
Wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez system OSF (https://osf.opi.org.pl) oraz w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20 w dwóch egzemplarzach w formie papierowej z dopiskiem na kopercie "10 konkurs projektów rozwojowych". W przypadku nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej decyduje data stempla pocztowego.
Warunki uczestnictwa w konkursie, procedurę oceny wniosku oraz zasady realizacji projektu rozwojowego określa ww. rozporządzenie.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem e-mail: rozwojowe@nauka.gov.pl.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2009-10-06
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-01 20:19:01)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików