Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików