Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików