Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików