Program „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

OGŁOSZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 20 czerwca 2016 r.

o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”, ogłasza się nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na refundację kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej.

I. ZAKRES NABORU WNIOSKÓW

 1. Celem programu pod nazwą „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”, zwanego dalej „Programem”, jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach następujących programów badawczych Unii Europejskiej:
  1. HORYZONT 2020;
  2. Fundusz Badawczy Węgla i Stali;
  3. EURATOM.
 2. W ramach Programu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwany dalej „Ministrem”, przyznaje środki finansowe na refundację kosztów poniesionych na działania związane
  z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej (UE) w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską (KE) lub inny upoważniony przez nią podmiot, publikowane na stronie internetowej KE: http://bit.ly/H2020PP (tzw. Portalu uczestnika).

II. ADRESACI WSPARCIA

 1. O przyznanie środków finansowych w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), z wyłączeniem podmiotów, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, zwane dalej „wnioskodawcami”.
 2. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które w celu realizacji planowanego projektu w ramach programu badawczego Unii Europejskiej zdecydowały się:
  1. stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora w tym projekcie. Konsorcjum składać się będzie co najmniej z 3 partnerów lub beneficjentów (w tym przynajmniej dwóch z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem ramowym);
  2. wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora pakietu (Work Package Leader) w ramach tego projektu. Definicja międzynarodowego konsorcjum jak w pkt 1).

III. ZAKRES WSPARCIA

W ramach Programu wnioskodawcy będą mogli otrzymać środki finansowe wyłącznie na refundację kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego złożonego do programu badawczego Unii Europejskiej.

IV. WYSOKOŚĆ WSPARCIA FINANSOWEGO

 1. Jednostka naukowa występująca w roli koordynatora projektudo 30 000,00 zł.
 2. Jednostka naukowa występująca w roli koordynatora pakietu do 10 000,00 zł.

V. KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO FINANSOWANIA

 1. Koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego
  W szczególności koszty poniesione na weryfikację istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of art), koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego.
 2. Koszty przygotowania (sporządzenia) wniosku projektowego
  W szczególności koszty pracy świadczonej przez pracowników wnioskodawcy lub podmioty zewnętrzne, tj. przedsiębiorców lub osoby fizyczne niebędące pracownikami wnioskodawcy, np. firmy konsultingowe, podmioty specjalizujące się w przygotowywaniu wniosków o granty UE; koszty konsultacji przygotowywanego wniosku projektowego z ekspertami.
 3. Koszty uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku projektowego
  W szczególności koszty opłaty wstępnej, tzw. fee, zakwaterowania, przejazdów, diet.
 4. Koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum< br />W szczególności koszty najmu sali, zakwaterowania, przejazdów, obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych.

VI. KOSZTY NIEKWALIFIKUJĄCE SIĘ DO FINANSOWANIA

 1. Koszty pośrednie;
 2. Podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054, z późn. zm.).

VII. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE

 1. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku projektowego na wezwanie konkursowe. W przypadku konkursów dwuetapowych za dzień złożenia wniosku projektowego przyjmuje się dzień złożenia tego wniosku w drugim etapie konkursu.
 2. Wnioskowanie o refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wniosek projektowy uzyskał w ocenie merytorycznej liczbę punktów stanowiącą co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot, w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego. W przypadku konkursów dwuetapowych za ostateczną punktację wniosków projektowych uznaje się liczbę punktów uzyskaną w drugim etapie oceny.
  W celu uzyskania przez wnioskodawcę jak najwyższej liczby punktów w ocenie merytorycznej zaleca się, aby jednostki naukowe w pełni korzystały z oferty Krajowego Punktu Kontaktowego oraz sieci Regionalnych Punktów Kontaktowych, konsultując – już na wstępnym etapie przygotowywania się do wnioskowania o grant europejski – tematu i zakresu planowanego projektu pod kątem zgodności z wezwaniem konkursowym. Punkty kontaktowe mogą zapewnić bezpośrednie doradztwo na etapie pracy nad przygotowaniem wniosku projektowego.
 3. Wniosek w ramach Programu należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku projektowego w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego. Wnioskodawca jest obowiązany dołączyć do wniosku otrzymaną ocenę wraz dokumentacją potwierdzającą datę jej otrzymania (np. e-mail z Komisji Europejskiej przekazujący ocenę). Powyższy warunek nie dotyczy ocen merytorycznych otrzymanych w programie – Fundusz Badawczy Węgla i Stali, w ramach konkursów, w których nabór wniosków został zamknięty do roku 2014.
  Wnioski w ramach naboru mogą składać również wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę merytoryczną wniosku projektowego przed ogłoszeniem niniejszego naboru, jednak nie wcześniej niż po dniu 1 grudnia 2015 r. W tym przypadku wniosek o refundację należy złożyć w terminie 60 dni od dnia uruchomienia niniejszego naboru.

VIII. PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach Programu sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania, zwanym dalej „OSF”, na stronie osf.opi.org.pl. Wniosek uznaje się za złożony, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku została poprawnie zakończona jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 3. Złożenie wniosku potwierdza kierownik jednostki naukowej przez złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. Wygenerowane przez system OSF oświadczenie należy wydrukować, a następnie – podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy – przesłać w postaci papierowej w jednym egzemplarzu na adres:

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  ul. Hoża 20
  00-529 Warszawa
  z dopiskiem: Program „Granty na granty: promocja jakości”

  lub złożyć w wyznaczonym terminie w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, z późn. zm.).
 4. Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 1 marca 2017 r. z tym, że wnioski składane w roku 2017 mogą dotyczyć wyłącznie wniosków projektowych, które uzyskały ocenę merytoryczną Komisji Europejskiej w roku 2016.
 5. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Złożenie wniosku oznacza przyjęcie określonych w niniejszym ogłoszeniu zasad postępowania związanych z naborem i oceną wniosków oraz warunków dotyczących realizacji i rozliczania przyznanych środków finansowych.
 7. Minister zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru wniosków lub przedłużenia jego trwania.

IX. KRYTERIA I TRYB OCENY WNIOSKÓW

 1. Ocena wniosków jest dokonywania w dwóch etapach:
  1. ocena formalna polegająca na weryfikacji kompletności, poprawności rachunkowej i spełniania wymogów określonych w komunikacie o ustanowieniu Programu oraz w niniejszym ogłoszeniu;
  2. ocena merytoryczna polegająca na weryfikacji wniosku w oparciu o kryterium zasadności poniesionych kosztów przygotowania wniosku projektowego.
   Ocena merytoryczna jest dokonywana przez Zespół interdyscyplinarny do spraw współpracy naukowej z zagranicą, zwany dalej „Zespołem”, który przedkłada Ministrowi opinię o wniosku, stanowiącą rekomendację do wydania decyzji o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych.
 2. W ramach oceny merytorycznej wniosek może uzyskać od 0 do 5 punktów. Do objęcia finansowaniem będą rekomendowane wnioski, które otrzymają co najmniej 3 punkty. Zespół może rekomendować Ministrowi przyznanie wsparcia finansowego w wysokości niższej niż wnioskowana.

X. WARUNKI PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 1. Minister wydaje decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego, poprawnego i spełniającego wymagania formalne wniosku.
 2. Wnioskodawca w terminie 20 dni od dnia otrzymania decyzji przekazuje do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 egzemplarze projektu umowy podpisane po stronie wnioskodawcy przez osoby upoważnione. Za dzień przekazania projektu umowy uznaje się dzień nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo dzień złożenia projektu umowy w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. Nieprzekazanie projektu umowy w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z przyznanego finansowania. W takim przypadku Minister stwierdza wygaśnięcie decyzji przyznającej środki finansowe.
 4. Środki finansowe są przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy zawartej między Ministrem a wnioskodawcą określającej warunki finansowania zrealizowanych działań oraz rozliczenia przyznanych środków finansowych. Wzór umowy stanowi załącznik  
  nr 3
  do niniejszego ogłoszenia.

XI. WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY I ROZLICZENIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 1. Wnioskodawca, który otrzymał wsparcie w ramach Programu, jest obowiązany do złożenia Ministrowi raportu z realizacji umowy.
 2. Raport z realizacji umowy składa się w dwóch egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia, w terminie 60 dni od dnia otrzymania środków finansowych.
 3. Ministerstwo weryfikuje raport z realizacji umowy pod względem formalnym oraz w zakresie zgodności wydatkowania przyznanych środków finansowych z umową.
 4. W przypadku stwierdzenia zgodności wydatkowania przyznanych środków finansowych z umową Minister uznaje umowę za wykonaną a przyznane środki finansowe za rozliczone.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności wydatkowania przyznanych środków finansowych, raport z realizacji umowy podlega ocenie Zespołu. Ocena jest dokonywana pod względem zgodności wydatkowania przyznanych środków finansowych z umową.
 6. W przypadku wydatkowania przez wnioskodawcę środków finansowych w inny sposób niż określony w umowie Zespół może rekomendować zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z umową.
 7. Minister, na podstawie oceny raportu dokonanej przez Zespół, uznaje umowę za:
  1. wykonaną;
  2. niewykonaną w całości lub części, z wezwaniem do zwrotu środków finansowych uznanych za wykorzystane niezgodnie z umową oraz wezwaniem do zapłaty kary w wysokości do 10% przekazanych środków finansowych.

Kontakt:

Anna Czerniszewska
Wydział Programów Międzynarodowych
Departament Nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
tel. (22) 50 17 150
e-mail: anna.czerniszewska@nauka.gov.pl

Odnośniki

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Czerniszewska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-06-20
Data udostępnienia w BIP:
2016-06-20
Data ostatniej aktualizacji:
2016-06-20
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-06-20 11:45:25)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-06-20 15:07:01)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików