Ogłoszenie uzupełniające Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 czerwca 2016 r. o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 7 listopada 2016 r.

uzupełniające ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 czerwca 2016 r. o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” w dniu 4 listopada 2016 r. (M.P. poz. 1036) wprowadza się w ogłoszeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 czerwca 2016 r. o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”, zwanego dalej „Programem” następującą zmianę zasad finansowania Programu:

Dokumenty finansowe związane z realizacją działań, których koszty kwalifikują się do refundacji w ramach Programu, nie mogą być wystawione z datą późniejszą niż dzień złożenia wniosku projektowego na wybrane wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej. Wnioskodawca może dokonać płatności wynikających z takich dokumentów finansowych po tym terminie, jednak w terminie nie dłuższym niż termin przewidziany na złożenie raportu.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę merytoryczną wniosku projektowego przed ogłoszeniem niniejszego ogłoszenia uzupełniającego ogłoszenie z dnia 20 czerwca 2016 r. o naborze wniosków, zwanego dalej „ogłoszeniem uzupełniającym”, jednak nie wcześniej niż po dniu 1 grudnia 2015 r., zobowiązani są złożyć wniosek w ramach Programu w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego ogłoszenia uzupełniającego.

Jednostki, które złożyły wniosek w ramach uruchomionego z dniem 1 lipca 2016 r. naboru wniosków do Programu, uprawnione są do uzupełnienia lub modyfikacji złożonego wniosku w zakresie i terminie, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu uzupełniającym.

Nabór wniosków trwa do dnia 1 marca 2018 r. z tym, że:

  1. Wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę merytoryczną Komisji Europejskiej wniosku projektowego w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego po dniu ogłoszenia niniejszego ogłoszenia uzupełniającego zobowiązani są złożyć wniosek nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania tej oceny;
  2. wniosek składany w roku 2018 może dotyczyć wyłącznie wniosku projektowego, który uzyskał ww. ocenę merytoryczną w roku 2017.

Środki finansowe będą przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy zawartej między Ministrem a wnioskodawcą określającej warunki finansowania i rozliczania zrealizowanych przez jednostkę działań związanych z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia uzupełniającego.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Czerniszewska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-11-07
Data udostępnienia w BIP:
2016-11-07
Data ostatniej aktualizacji:
2016-11-07
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-11-07 10:47:44)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików