Czym jest petycja?

Petycją jest skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).


Petycja dotycząca zmiany treści art. 29 ust. 3 i dodania ust. 4 w jednolitym tekście ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (data złożenia: 13 października 2016 r.)

Petycja jest publikowana w formie zanonimizowanej, ponieważ jej autor/ka nie upoważnił/a Ministerstwa do publikacji danych osobowych (Art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Paulina Szewczyk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-11-09
Data udostępnienia w BIP:
2016-10-14
Data ostatniej aktualizacji:
2016-10-14
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-10-14 14:19:19)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-11-09 08:06:30)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików