Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2017 r.

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), – ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

 1. Organizacje pozarządowe, tj.:
  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi;
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku
   ‑ osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.
 2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:
  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  3. spółdzielnie socjalne;
  4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Organizacje pozarządowe oraz wyżej wskazane podmioty powinny charakteryzować się ogólnopolskim zasięgiem działania oraz prowadzić działalność statutową w obszarze celów konkursu oraz działać w środowisku akademickim.

I. Rodzaj zadania

W ramach zadania pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” mogą być realizowane projekty w szczególności w formie: konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i tym podobnych działań.

Projekty powinny charakteryzować się szerokim zasięgiem społecznym i uwzględniać następujące cele:

 1. Działania związane ze wzmacnianiem współpracy kół naukowych oraz podwyższania kompetencji członków kół naukowych,
 2. Działania związane ze rozwojem mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów lub badań naukowych,
 3. Działania na rzecz przestrzegania prawa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego - w tym działania strażnicze i zwiększanie świadomości prawnej studentów i doktorantów.

Projekty mogą uwzględniać jeden lub dwa wyżej wymienione cele.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r.

Na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” przeznacza się środki publiczne w wysokości 338.000 zł.

Minimalna wysokość dotacji na wsparcie realizacji projektu, o którą mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może być niższa niż 10.000 zł. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 50.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji określone zostały w Zasadach przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, stanowiących załącznik do ogłoszenia.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego do dnia 30 listopada 2017 r.

Warunki realizacji zadania określone zostały w Zasadach przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, stanowiących załącznik do ogłoszenia.

V. Termin składania ofert oraz informacje dotyczące postaci (form) składanych ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 5 czerwca 2017 r.

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 2. Oferent może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.
 3. Do oferty, o której mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię:
  • aktualnego, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów), zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym
  • aktualnego statutu.
 4. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku ofert składanych przez więcej niż jedną organizację każda z nich ma obowiązek dostarczyć wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 3.
 5. Oferta wspólna wskazuje ponadto:
  • jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • sposób reprezentacji podmiotów działających wspólnie wobec Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 6. Oferta wraz z załącznikami powinna być:
  • podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego (lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących). Podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną;
  • złożona w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej, z wyjątkiem statutu, który może być złożony w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być także dodatkowo złożona, w jednym egzemplarzu, w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych, który stanowić powinien załącznik do wersji papierowej oferty.
 7. Oferta powinna zawierać w szczególności:
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
  • termin i miejsce realizacji zadania;
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
  • informację o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego:
  • informację na temat planowanych form realizacji projektu;
  • zakładane rezultaty projektu.

Oferty wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 3 należy przesyłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biuro Ministra ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadania Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.

O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego.

Oferty można też złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wejście od ul. Hożej 20) w godz. 815- 1615. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do biura podawczego MNiSW.

Oferty niekompletne lub złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru określone zostały w Zasadach przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, stanowiących załącznik do ogłoszenia.

VII. Zrealizowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W roku ogłoszenia konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie realizował zadań publicznych tego samego rodzaju co zadanie, którego realizacja ma być wspierana zgodnie z niniejszym konkursem.

W roku poprzednim, tj. 2016, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał organizacjom pozarządowym dotację w wysokości 338.000 zł.

Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr tel. (22) 50 17 844, email: kamila.tlaga@nauka.gov.pl.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Aneta Śliwińska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-05-15
Data udostępnienia w BIP:
2017-05-08
Data ostatniej aktualizacji:
2017-05-08
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-05-08 11:09:40)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-05-09 15:07:11)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-05-10 16:44:28)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-05-15 09:49:40)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików