Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r.

pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

 

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 
z późn. zm.), – ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.

 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

1.   Organizacje pozarządowe, tj.:

1)     niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi;

2)     niedziałające w celu osiągnięcia zysku

‑ osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, tj.:

1)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3)      spółdzielnie socjalne;

4)      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy 
i pracowników.

 

Organizacje pozarządowe oraz wyżej wskazane podmioty powinny charakteryzować się ogólnopolskim zasięgiem działania oraz prowadzić działalność statutową w obszarze celów konkursu oraz działać w środowisku akademickim.

 

 1. I.         Rodzaj zadania

 

W ramach zadania pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” mogą być realizowane projekty w szczególności w formie: konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i tym podobnych działań.

 

Projekty powinny charakteryzować się szerokim zasięgiem społecznym i uwzględniać następujące cele:

 

1)      Promowanie portalu „Wybierz Studia” – wspieranie świadomych wyborów edukacyjnych w zakresie szkolnictwa wyższego;

2)      Działania na rzecz rozwijania współpracy środowiska akademickiego z sektorem przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem przybliżania i definiowania pojęcia "innowacyjność" oraz kreowania postaw proinnowacyjnych wśród studentów 
i doktorantów przygotowujących się do wejścia na rynek pracy;

3)      Działania na rzecz przestrzegania prawa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego - w tym działania strażnicze i zwiększanie świadomości prawnej studentów i doktorantów;

4)      Działania informacyjne/szkolenia skierowane do doktorantów dot. możliwości pozyskiwania środków na badania humanistyczne.

 

Projekty mogą uwzględniać jeden lub więcej z wyżej wymienionych celów.

 

 1. II.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.

 

Na wsparcie realizacji  zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” przeznacza się środki publiczne w wysokości  
338.000 zł.

Minimalna wysokość dotacji na wsparcie realizacji projektu, o którą mogą się ubiegać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może być niższa niż 10.000 zł. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 50.000 zł.

 

 1. III.   Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji określone zostały w Zasadach przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, stanowiących załącznik do ogłoszenia.

 

 1. IV.   Termin i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania: od dnia  zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego do dnia  30 listopada 2016 r.  

Warunki realizacji zadania określone zostały w Zasadach przyznawania, realizacji
 i rozliczania zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”
, stanowiących załącznik do ogłoszenia.

 

 1. V.                  Termin składania ofert oraz informacje dotyczące postaci (form) składanych

       ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 31.03.2016 r.

 

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty 
  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 2. Oferent może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.
 3. Do oferty, o której mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię:

-     aktualnego, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

-     w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów), zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym

-     aktualnego statutu.

4. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku ofert składanych przez więcej niż jedną organizację każda z nich ma obowiązek dostarczyć wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 3.

5. Oferta wspólna wskazuje ponadto:

-          jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

-          sposób reprezentacji podmiotów działających wspólnie wobec Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

6. Oferta wraz z załącznikami powinna być:

-     podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego (lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących). Podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną;

-     złożona w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej, z wyjątkiem statutu, który może być złożony w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być także dodatkowo złożona, w jednym egzemplarzu, w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych, który stanowić powinien załącznik do wersji papierowej oferty.

7.  Oferta powinna zawierać w szczególności:

-szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

-termin i miejsce realizacji zadania;

-kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

-informację o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę w zakresie,

  którego dotyczy zadanie;

-informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających

  wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację

  danego zadania pochodzących z innych źródeł;

-deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego:

-informację na temat planowanych form realizacji projektu;

-zakładane rezultaty projektu.

 

Oferty wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 3 należy  przesyłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biuro Ministra ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadania Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.

O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego.

Oferty można też  złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (wejście od ul. Hożej 20)  w godz. 815- 1615. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do biura podawczego MNiSW.

Oferty niekompletne lub złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 1. VI.   Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru określone zostały w Zasadach przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, stanowiących załącznik do ogłoszenia.

 

 

 1. VII.     Zrealizowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

W roku ogłoszenia konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie realizował zadań publicznych tego samego rodzaju co zadanie, którego realizacja ma być wspierana zgodnie z niniejszym konkursem.

W roku poprzednim, tj. 2015, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego przekazał organizacjom pozarządowym dotację w wysokości 338.000 zł.

 

Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać w Ministerstwie Nauki
 i Szkolnictwa Wyższego, nr tel. (22) 52 92 602.

 
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików