Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn. "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450), zwanej dalej ,,ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie‘’, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego, zwanego dalej „zadaniem publicznym”, w ramach którego zaprasza do składania ofert organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową obejmującą teren całego kraju w środowisku akademickim, w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym – celami zadania publicznego określonymi w części I ogłoszenia.

I. Określenie zadania publicznego i warunków jego realizacji

Zakres rzeczowy zlecanego do realizacji zadania publicznego uwzględnia podejmowanie działań na rzecz:

 1. działania na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych;
 2. działania związane z rozwojem mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów lub badań naukowych;
 3. działania na rzecz przestrzegania prawa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego – w tym działania strażnicze;
 4. działania na rzecz zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego;
 5. działania na rzecz wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;
 6. działania na rzecz rozwijania kompetencji miękkich przydatnych w toku nauki i przy wchodzeniu na rynek pracy.

Składane w konkursie oferty realizacji zadania publicznego, zwane dalej „ofertami”, mogą uwzględniać jedno albo dwa ww. działania, które mogą być realizowane w formie konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów albo w innych innowacyjnych formach.

Działania realizowane w ramach konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki publiczne w wysokości 1 500.000 zł.

Minimalna wysokość dotacji na realizację zadania publicznego, zwanej dalej „dotacją”, wynosi 30.000 zł. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 100.000 zł.

Środki w ramach dotacji nie mogą być wykorzystane na cele inne niż związane z realizacją zadania publicznego, w szczególności na tymczasowe finansowanie podstawowej działalności oferenta, projekty albo ich elementy zakładające przeprowadzenie kampanii o charakterze politycznym, akcji lobbujących i zbierania podpisów pod petycjami do władz centralnych lub samorządowych.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotacja może zostać przyznana pod warunkiem zapewnienia przez oferenta środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w łącznej wysokości minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania (do środków finansowych własnych lub środków z innych źródeł nie wlicza się wkładu osobowego i wkładu rzeczowego), z wyłączeniem środków stanowiących dotacje na realizację innych zadań zleconych lub projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
 2. Ze środków pochodzących z dotacji nie mogą być finansowane koszty:
  • poniesione na realizację zadania przed dniem podpisania umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej „MNiSW”;
  • nagród, premii oraz dodatkowego uposażenia pracowników oferenta;
  • badań i ubezpieczeń pracowników oferenta;
  • zakupu środków trwałych;
  • opłat bankowych;
  • czynszu najmu lokali i opłat za media, tj. energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i gaz;
  • remontów.
 3. W ramach dotacji mogą być finansowane tylko wydatki faktycznie poniesione, niezbędne do realizacji zadania publicznego, uwzględnione w kalkulacji kosztów realizacji tego zadania.
 4. W ramach dofinansowania można pokryć administracyjno-koordynacyjne koszty obsługi zadania publicznego, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% środków pochodzących z dotacji, z przeznaczeniem na:
  • koszty związane z obsługą administracyjną, finansowo-księgową, prawną, nadzorem i kontrolą realizacji zadania;
  • koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności;
  • koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania;
  • zakup niezbędnych materiałów biurowych.
  Oferty podmiotów, które nie rozliczyły się z przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu, nie podlegają ocenie.
 5. Dotacja przyznana na realizację zadania publicznego może być niższa niż kwota wskazana w ofercie. W takim przypadku oferent jest zobowiązany przedstawić zaktualizowany, stosownie do przyznanej kwoty dotacji, kosztorys i harmonogram realizacji zadania publicznego.

IV. Informacje dotyczące składanych ofert oraz termin ich składania

 1. Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 2. Oferent może złożyć maksymalnie 2 oferty w ramach ogłoszonego konkursu.
 3. Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego:
  1. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
  2. statutu podmiotu składającego ofertę albo umowy spółki.
 4. Oferta powinna być:
  1. podpisana przez osobę upoważnioną albo osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego w sposób czytelny lub opatrzona pieczęcią imienną;
  2. złożona w 1 egzemplarzu w wersji papierowej, a także w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych; wersja elektroniczna powinna zawierać skan oferty w wersji papierowej z załącznikami oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania w pliku/arkuszu kalkulacyjnym – w celu weryfikacji poprawności obliczeń (szablon tabeli do pobrania w wersji edytowalnej – pod ogłoszeniem).
 5. Oferta powinna zawierać informację o zamiarze nieodpłatnego lub odpłatnego (jeśli statut przewiduje prowadzenie działalności odpłatnej) wykonywania zdania publicznego.
  Prosimy o niedołączanie załączników innych niż wyżej wymienione.
 6. Oferty należy przesyłać pocztą na adres:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Ministra ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadania pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego, w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 r.
  O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego.
 7. Oferty można też składać w biurze podawczym MNiSW (wejście od ul. Hożej 20) w godz. 815-1615. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do biura podawczego MNiSW.
 8. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
 9. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 10. Oferta składająca się z formularza wniosku oraz załączników papierowych powinna być trwale zszyta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku danych.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Oferty podlegają dwuetapowej ocenie (formalnej oraz merytorycznej).

1. Ocena formalna

Rejestracji złożonych ofert dokonuje Biuro Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oceny formalnej dokonują pracownicy Biura Ministra weryfikując kompletność i prawidłowość złożenia oferty. Na tym etapie sprawdzeniu podlega spełnienie przez ofertę następujących warunków formalnych:

 1. terminowość złożenia;
 2. prawidłowość form złożenia i zastosowanego formularza;
 3. kompletność oferty, w tym dołączenie wymaganych załączników;
 4. posiadanie statusu organizacji pozarządowej albo podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową w środowisku akademickim w obszarze celów konkursu;
 5. podpisanie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
 6. zapewnienie przez oferenta środków finansowych własnych lub środków finansowych z innych źródeł w wysokości minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego (do środków własnych lub środków z innych źródeł nie wlicza się wkładu osobowego i wkładu rzeczowego);
 7. określenie kosztów związanych z obsługą administracyjno-koordynacyjną zadania publicznego na poziomie nie wyższym niż 10% środków pochodzących z dotacji;
 8. brak błędów rachunkowych w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie są kierowane do oceny merytorycznej.

2. Ocena merytoryczna

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa powołana, w drodze zarządzenia, przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Członkowie Komisji konkursowej dokonują oceny merytorycznej ofert poprzez przyznanie odpowiedniej liczby punktów na podstawie następujących kryteriów:
  Lp.Kryteria oceny merytorycznejSkala ocen
  1. Ocena wartości merytorycznej oferty (0-18 pkt):
  zgodność oferty z zakresem rzeczowym zadania publicznego 0-8 pkt
  innowacyjność oraz atrakcyjność form realizacji zadania publicznego 0-4 pkt
  spójność zaplanowanych działań z harmonogramem 0-2 pkt
  liczba odbiorców projektu 0-2 pkt
  zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 0-2 pkt
  2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego (0-12 pkt):
  możliwości kadrowe i organizacyjne oferenta 0-4 pkt
  dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji działań o podobnym charakterze na rzecz środowiska akademickiego 0-2 pkt
  stopień zaangażowania i wykorzystania potencjału własnego przy realizacji zadania publicznego 0-2 pkt
  proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób w tym wolontariuszy, ekspertów, trenerów, koordynatorów itp., przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne 0-2 pkt
  rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania środków otrzymanych w ramach realizacji zadań zleconych w latach poprzednich 0-2 pkt
  3. Ocena kalkulacji kosztów (0-10 pkt)
  ogólna kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, udziału własnych środków finansowych lub środków pochodzących z innych źródeł 0-4 pkt
  przejrzystość i spójność przewidywanych kosztów realizacji zadania z planowanymi działaniami 0-2 pkt
  realność kosztów, w tym:
  a) zasadność uwzględnienia poszczególnych pozycji w kosztorysie
  b) uzasadnienie wysokości poszczególnych pozycji w kosztorysie
  0-2 pkt
  0-2 pkt
  Suma punktów 0-40 pkt
 2. Członek Komisji konkursowej może przyznać maksymalnie 40 pkt ocenianej przez siebie ofercie.
 3. Liczba punktów przyznana danej ofercie przez członków Komisji konkursowej oceniających tę ofertę jest sumowana i stanowi finalną liczbę punktów przyznaną ofercie w postępowaniu konkursowym. Po dokonaniu analizy i oceny ofert Komisja konkursowa sporządza listę rankingową.
 4. Oferty, które uzyskają największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego do zlecenia realizacji zadania publicznego.
 5. Komisja przygotuje propozycję zlecenia realizacji zadania wraz z określeniem kwoty dotacji na ten cel. Dotacja może być przyznana w wysokości odpowiadającej części lub całości wnioskowanej kwoty.
 6. Decyzję w sprawie ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu podejmuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 18 maja 2018 r.:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • na stronie internetowej MNiSW;
  • na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym do budynku MNiSW.
 8. Procedura konkursowa nie przewiduje możliwości wnoszenia odwołań.
 9. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu oferenci mogą składać wnioski o uzasadnienie wyboru albo odrzucenia oferty.
 10. Otwarty konkurs ofert podlega unieważnieniu, jeżeli:
  • nie zostanie złożona żadna oferta;
  • żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.

VI. Termin realizacji zadania publicznego

Zadanie publiczne będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2018 r.

VII. Zawarcie umowy

Umowy z wyłonionymi w drodze konkursu organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, zostaną zawarte niezwłocznie po ogłoszeniu wyników tego konkursu.

Umowy będą zawierane przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Do umowy załącza się zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania (adekwatny do przyznanej kwoty dotacji).

Zmiana treści umowy (w tym załączników) może nastąpić na pisemny wniosek zleceniobiorcy złożony do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany, jednak przed upływem terminu wykonania zadania publicznego określonego w umowie.

Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy zleceniobiorcy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w tej umowie.

VIII. Rozliczenie realizacji zadania publicznego

Niewykorzystane środki finansowe pochodzące z dotacji podlegają zwrotowi na rachunek bankowy MNiSW nie później niż w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, określonego w umowie.

Zleceniobiorca ma obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zwanego dalej „sprawozdaniem”, w terminie określonym w umowie.

Sprawozdanie sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Opis zadania publicznego w sprawozdaniu musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach, zgodnie z ich układem zawartym w ofercie albo w zaktualizowanym opisie poszczególnych działań.

Wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją zadania publicznego, ujęte w sprawozdaniu, muszą znajdować potwierdzenie w ewidencji księgowej zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do rzetelnego dokumentowania działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego. MNiSW może żądać przedstawienia takiej dokumentacji w trakcie kontroli realizacji zadania publicznego, a także w trakcie oceny sprawozdania. W przypadku realizacji w ramach zadania publicznego warsztatów, seminariów, spotkań, konferencji, szkoleń itp. dokumentacja podjętych działań powinna zawierać:

 1. listę uczestników zawierającą: imię, nazwisko, podpis uczestnika oraz, jeżeli dotyczy, nazwę reprezentowanej przez niego organizacji lub instytucji i zajmowaną funkcję;
 2. listę podmiotów, z którymi zleceniobiorca zawarł umowy cywilnoprawne (trenerów, wykładowców, wychowawców, koordynatorów), wraz z kopiami tych umów;
 3. szczegółowy program, wraz z nazwiskami osób odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych elementów;
 4. kopie materiałów rozdawanych uczestnikom;
 5. materiały wypracowane podczas warsztatów;
 6. kopie ankiet ewaluacyjnych;
 7. raport ewaluacyjny albo sporządzoną w innej formie ocenę danego działania.

Sprawozdanie należy przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biuro Ministra,
ul. Wspólna 1/3,
00-529 Warszawa.

O zachowaniu terminu na jego złożenie decyduje data stempla pocztowego.

Sprawozdanie można też złożyć w biurze podawczym MNiSW, wejście od ul. Hożej 20. W takim przypadku o zachowaniu terminu na złożenie sprawozdania decyduje data wpływu do biura podawczego MNiSW.

Zleceniobiorca zostanie pisemnie poinformowany o przyjęciu sprawozdania albo konieczności przekazania dodatkowych informacji i wyjaśnień.

VII. Zrealizowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W roku ogłoszenia konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie realizował zadań publicznych tego samego rodzaju co zadanie, którego realizacja ma być wspierana w ramach niniejszego konkursu.

W roku 2017 na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał organizacjom pozarządowym dotację w wysokości 333 631,00 zł

Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać w MNiSW, nr tel. (22) 52-92-602.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Agnieszka Ołdakowska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-04-09
Data udostępnienia w BIP:
2018-03-29
Data ostatniej aktualizacji:
2018-03-29
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-03-29 11:38:56)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-04-06 09:25:41)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-04-09 09:46:30)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików